Cú pháp Include trong AngularJS
HTML không hỗ trợ nhúng trang web HTML trong trang HTML. Để đạt được chức năng này có thể sử dụng các phương thức sau:

 • Sử dụng Ajax - Tạo một server call để nhận trang HTML tương ứng và thiết lập nó trong thành phần innerHTML của phần điều khiển HTML.

 • Sử dụng Server Side Includes - JSP, PHP và các công nghệ web server khác có thể include HTML page trong một trang trang web động.

Với AngularJS, chúng ta có thể nhúng trang HTML sử dụng ng-include directive.

<div ng-app="" ng-controller="sinhvienController">
  <div ng-include="'main.html'"></div>
  <div ng-include="'tenMonHoc.html'"></div>
</div>

Ví dụ

cuphapInclude.html
<html>
<head>
<title>Cu Phap Include trong AngularJS</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<style>
table, th , td {
  border: 1px solid grey;
  border-collapse: collapse;
  padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
  background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
  background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Ung dung AngularJS</h2>
<div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="sinhvienController">
<div ng-include="'main.html'"></div>
<div ng-include="'tenMonHoc.html'"></div>
</div>
<script>
var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);

ungdungAngularjs.controller('sinhvienController', function($scope) {
  $scope.sinhvien = {
   ho: "Tran Minh",
   ten: "Chinh",
   hocphi:200,
   tenMonHoc:[
     {ten:'Vat Ly Dai Cuong',diemthi:8.0},
     {ten:'Triet Hoc',diemthi:8.5},
     {ten:'Toan',diemthi:9.5},
     {ten:'Tieng Anh',diemthi:7.5},
     {ten:'Kinh Te',diemthi:9.0}
   ],
   hoten: function() {
     var doituongsinhvien;
     doituongsinhvien = $scope.sinhvien;
     return doituongsinhvien.ho + " " + doituongsinhvien.ten;
   }
  };
});
</script>
</body>
</html>
main.html
<table border="0">
  <tr><td>Nhap ho:</td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ho"></td></tr>
  <tr><td>Nhap ten: </td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ten"></td></tr>
  <tr><td>Ho va Ten: </td><td>{{sinhvien.hoten()}}</td></tr>
</table>
tenMonHoc.html
<p>Mon Hoc:</p>
<table>
  <tr>
   <th>Ten</th>
   <th>Diem thi</th>
  </tr>
  <tr ng-repeat="monhoc in sinhvien.tenMonHoc">
   <td>{{ monhoc.ten }}</td>
   <td>{{ monhoc.diemthi }}</td>
  </tr>
</table>

Kết quả

Để chạy ví dụ này, bạn cần phần tạo ra các tệp cuphapInclude.html, main.html, tenMonHoc.html với webserver. Mở trang cuphapInclude.html sử dụng địa chỉ địa chỉ URL trên server và xem kết quả.

Cú pháp Include trong AngularJS

Loạt bài hướng dẫn học AngularJS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.