Phần tử HTML DOM trong AngularJS
Những directive dưới đây có thể được sử dụng để bind dữ liệu trong ứng dụng tới các thuộc tính trong phần tử HTML DOM.

STTTênMiêu tả
1ng-disabledvô hiệu hóa một điều khiển (control) đã cung cấp
2ng-showHiển thị một điều khiển đã cung cấp
3ng-hideẨn một điều khiển đã cung cấp
4ng-clickBiểu diễn một sự kiện click chuột trong AngularJS

Giới thiệu ng-disabled directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-disable vào một nút HTML và gắn dữ liệu này với model. Gắn kết model tới một checkbox quan sát sự thay đổi.

<input type="checkbox" ng-model="vohieuhoakichhoatnut">Vo hieu hoa nut
<button ng-disabled="vohieuhoakichhoatnut">Nhan vao day!</button>

Giới thiệu ng-show directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-show vào nút HTML và gắn nó cho model. Gắn kết model đến một checkbox quan sát sự thay đổi.

<input type="checkbox" ng-model="hienthinut">Hien thi nut
<button ng-show="hienthinut">Nhan vao day!</button>

Giới thiệu ng-hide directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-hide vào nút HTML và gắn nó cho model. Gắn kết model đến một checkbox quan sát sự thay đổi.

<input type="checkbox" ng-model="annut">An nut
<button ng-hide="annut">Nhan vao day!</button>

Giới thiệu ng-click directive trong AngularJS

Thêm thuộc tính ng-click vào Nút HTML và gắn nó cho model. Gắn kết model đến hmtl quan sát sự thay đổi.

<p>Tong luong click: {{ demluongclick }}</p></td>
<button ng-click="demluongclick = demluongclick + 1">Nhan vao day!</button>

Ví dụ

Dưới đây là toàn bộ ví dụ cho phần mô tả đã đề cập phía trên.

phantuHTMLDOM.html
<html>
<head>
<title>Phan tu HTML DOM trong AngularJS</title>
</head>
<body>
<h2>Ung dung AngularJS</h2>
<div ng-app="">
<table border="0">
<tr>
   <td><input type="checkbox" ng-model="vohieuhoakichhoatnut">Vo hieu hoa nut</td>
   <td><button ng-disabled="vohieuhoakichhoatnut">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
<tr>
   <td><input type="checkbox" ng-model="hienthinut">Hien thi nut</td>
   <td><button ng-show="hienthinut">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
<tr>
   <td><input type="checkbox" ng-model="annut">An nut</td>
   <td><button ng-hide="annut">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
<tr>
   <td><p>Tong luong click: {{ demluongclick }}</p></td>
   <td><button ng-click="demluongclick = demluongclick + 1">Nhan vao day!</button></td>
</tr>
</table>
</div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
</body>
</html>

Kết quả

Mở trang phantuHTMLDOM.html trên trình duyệt web và xem kết quả. Nếu bạn click lần lượt vào các nút trên, kết quả sẽ là:

Phần tử HTML DOM trong AngularJS

Loạt bài hướng dẫn học AngularJS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.