Bài tập Danh sách liên kết trong CDanh sách liên kết (Linked List) là gì ?

Một Danh sách liên kết (Linked List) là một dãy các cấu trúc dữ liệu được kết nối với nhau thông qua các liên kết (link). Hiểu một cách đơn giản thì Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một nhóm các nút (node) tạo thành một chuỗi. Mỗi nút gồm dữ liệu ở nút đó và tham chiếu đến nút kế tiếp trong chuỗi.

Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu được sử dụng phổ biến thứ hai sau mảng. Dưới đây là các khái niệm cơ bản liên quan tới Danh sách liên kết:

  • Link (liên kết): mỗi link của một Danh sách liên kết có thể lưu giữ một dữ liệu được gọi là một phần tử.

  • Next: Mỗi liên kết của một Danh sách liên kết chứa một link tới next link được gọi là Next.

  • First: một Danh sách liên kết bao gồm các link kết nối tới first link được gọi là First.

Các loại Danh sách liên kết (Linked List)

Dưới đây là các loại Danh sách liên kết (Linked List) đa dạng:

  • Danh sách liên kết đơn (Simple Linked List): chỉ duyệt các phần tử theo chiều về trước.

  • Danh sách liên kết đôi (Doubly Linked List): các phần tử có thể được duyệt theo chiều về trước hoặc về sau.

  • Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List): phần tử cuối cùng chứa link của phần tử đầu tiên như là next và phần tử đầu tiên có link tới phần tử cuối cùng như là prev.

Để tìm hiểu thêm về các khái niệm của cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết, mời bạn tham khảo ở chương Cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết.

Phần dưới đây là danh sách các bài tập C về Danh sách liên kết:

Bài tập C về Danh sách liên kết đơn

Dưới đây là các bài tập về Danh sách liên kết đơn trong C:

Bài tập C về Danh sách liên kết vòng

Để tìm hiểu thêm về các khái niệm của cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết vòng, mời bạn tham khảo ở chương Cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết vòng.

Dưới đây là các bài tập về Danh sách liên kết vòng trong C:

Bài tập C về Danh sách liên kết đôi

Để tìm hiểu thêm về các khái niệm của cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết đôi, mời bạn tham khảo ở chương Cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết đôi.

Dưới đây là các bài tập về Danh sách liên kết đôi trong C:

Loạt bài Bài tập C có giải của chúng tôi một phần dựa trên Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.