Toán tử sizeof trong CToán tử sizeof trong C

Mặc dù toán tử sizeof có cú pháp là:

sizeof (kieu du lieu)

Nhưng sizeof là một toán tử chứ không phải là một hàm trong C. Toán tử sizeof nhận một tham số là bất kỳ kiểu dữ liệu nào và trả về kích cỡ của kiểu dữ liệu đó.

Cách sử dụng toán tử sizeof trong C

1. Chương trình C dưới đây minh họa cách sử dụng của toán tử sizeof để trả về kích cỡ của các kiểu dữ liệu trong C

#include<stdio.h>
 
int main() {
  
  printf("\n\nKich co cua kieu du lieu char la: %d", sizeof(char));
  printf("\n\nKich co cua kieu du lieu int la: %d", sizeof(int));
  printf("\n\nKich co cua kieu du lieu float la: %d", sizeof(float));
  printf("\n\nKich co cua kieu du lieu double la: %d", sizeof(double));
  return (0);
}

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Toán tử sizeof trong C

2Các chương trình C dưới đây minh họa cách sử dụng của toán tử sizeof để trả về kích cỡ của các con trỏ tới các kiểu dữ liệu khác nhau: int, float, char, struct, .... Bạn lưu ý là các ví dụ về con trỏ tới kiểu dữ liệu nhé, KHÔNG phải là kích cỡ của kiểu dữ liệu.

Lưu ý: Kích thước của một biến con trỏ tùy thuộc vào Hệ điều hành, do đó với các ví dụ dưới đây, nếu bạn có thực hành mà ra kết quả khác thì bạn cũng đừng lo lắng.

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của struct trong C

#include<stdio.h>
 
struct stud {
  int roll;
  char name[10];
  int marks;
};
 
int main() {
  int size;
  struct stud s;
 
  size = sizeof(s);
  printf("nKich co cua struct la: %d", size);
 
  return(0);
}

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Toán tử sizeof trong C

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của con trỏ tới struct trong C

#include<stdio.h>

typedef struct XYZ {
  int *ptr;
  double dvar;
  unsigned char ch;
} xyz;
 
int main() {
  xyz *ptr = (XYZ *) 1000;
  printf("Kich co cua con tro toi struct la: %d", sizeof(ptr));
  return (0);
}

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Toán tử sizeof trong C

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của của con trỏ tới float trong C

#include<stdio.h>

int main() {
  float a = 3.14, *ptr;
  ptr = &a;
 
  printf("Kich co cua con tro float la: %d", sizeof(ptr));
  return (0);
}

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Toán tử sizeof trong C

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của của con trỏ tới int trong C

#include<stdio.h>

int main() {
	int a = 10, *ptr;
	ptr = &a;
 
	printf("Kich co cua con tro int la: %d", sizeof(ptr));
	return (0);
}

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Toán tử sizeof trong C

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của của con trỏ tới char trong C

#include<stdio.h>

int main() {
	char a = 'a', *ptr;
	ptr = &a;
 
	printf("\nKich co cua con tro char la: %d", sizeof(ptr));
	return (0);
}

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Toán tử sizeof trong C

Loạt bài Bài tập C có giải của chúng tôi một phần dựa trên Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.