Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 4)Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 4)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mạo từ THE trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập mạo từ THE:

Bài 1:

 
Answer the questions. Choose the right answer from the bos. Don't forget
the. Use a dictionary if neccessary.
   Animals         Birds	
tiger    elephant   | eagle   penguin
rabbit    cheetah   | swan   owl  
giraffe   kangaroo   | parrot  robin

   Inventions       Currencies
telephone  wheel    | dollar  peso
telescope  laser    | euro   rupee
helicopter  typewriter  | rouble  yen

1 (Animals)
a, Which of the animals is tallest? the giraffe
b, Which animals can run fastest?  .............
c, Which of these animals is found in Australia? .............
2 (Birds)
a, Which of these birds has a long neck? .............
b, Which bird flies at night? .............
c, Which bird flies at night? .............
3
a, Which of these inventions is oldest? .............
b, Which one is most recent? .............
c, Which one was especially important for astronomy? .............
4
a, What is the currency of India? .............
b, Which is the currency of Canada? .............
 
1 
b, the cheetah
c, the kangaroo (and the rabbit)
2 
a, the swan
b, the penguin
c, the owl

3
a, the wheel
b, the laser
c, the telescope

4 
a, the rupee
b, the (Canadian) dollar

Bài 2:

 
Put in the or a.
1 When was the telephone invented?
2 Can you play .... musical unstrument?
3 Jill plays .... Violin in an orchestra.
4 There was .... piano in the corner of the room.
5 Can you play .... piano?
6 Our society is based on .... family.
7 Marti comes from .... large family.
8 .... computer has changed the way we live.
 
2 a
3 the
4 a
5 the
6 the
7 a
8 the

Bài 3:

 
Complete these sentences using the + the following:
injured  poor  rich  sick  unemployed  young
1 The young have the future in their hands.
2 Ambulance arrived at the scene of the accident and took .... to
hospital.
3 Life is all right if you have a job, but things are not so easy
for .... .
4 Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring
for .... .
5 In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is
said that he robbed .... and gave the money to .... .
 
2 the injured
3 the unemployed
4 the sick
5 the rich .... the poor

Bài 4:

 
What do you call the people of these countries?
       one person (a/an ...)  the people in general
1 Canada    a Canadian        Canadians
2 Germany    .............       .............
3 France    .............       .............
4 Russia    .............       .............
5 China     .............       .............
6 Brazil    .............       .............
7 England    .............       .............
 
2 a German           Germans
3 a Frechman/ Frechwoman    the French
4 a Russian          Russians
5 a Chinese          the Chinese
6 a Brazilian         Brazilians
7 an Englishman/Englishwoman  the English

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.