Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trịChương 3: Liên kết hóa học

Trắc nghiệm Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị

Câu 1: Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng

A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử.

C. cặp electron dung chung giữa hai nguyên tử, nhưng cặp electron này chỉ do một nguyên tử cung cấp.

D. sự tương tác giữa các nguyên tử và ion ở nút mạng tinh thể với dòng electron tự do.

Câu 2: Phân tử chất nào sau đây chỉ có các liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. H2O    B. C2H6    C. N2    D. MgCl2

Câu 3: Phân tử chất nào sau đây ít phân cực nhất?

A. HCl    B. HF    C. HI    D. HBr

Câu 4: Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất cộng hóa trị nhất?

A. KCl B. AlCl3 C. NaCl D. MgCl2

Câu 5: Phân tử chất nào sau đây có liên kết cho – nhận?

A. H2O B. NH3 C. H2O2 D. HNO3

Câu 6: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có liên kết π trong phân tử?

A. C2H4, O2, N2, H2S

B. CH4, H2O, C2H4, C3H6

C. C2H4, C2H2, O2, N2

D. C3H8, CO2, SO2, O2

Câu 7: Số liên kết π và liên kết σ trong phân tử C2H4

A. 1 và 5    B. 2 và 5    C. 1 và 4    D. 2 và 4

Câu 8: Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều không bị phân cực?

A. HBr, CO2, CH4

B. Cl2, CO2, C2H2

C. NH3, Br2, C2H4

D. HCl, C2H2, CH4

Câu 9: Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. O2, H2O, NH3

B. H2O, HCl, H2S

C. HCl, O3, H2S

D. HCl, Cl2, H2O

Câu 10: X, Y là những nguyên tố có đơn vị điện tích hạt nhân lần lượt là 6, 16. Công thức và liên kết hợp chất tạo thành từ X và Y là

A. XY và liên kết cộng hóa trị.

B. X2Y và liên kết ion.

C. XY và liên kết ion.

D. XY2 và liên kết cộng hóa trị.

Câu 11: Cho các phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị là

A. N2 và HCl

B. HCl và MgO

C. N2 và NaCl

D. NaCl và MgO

Câu 12: Tổng số hạt proton, nowtron, electron của nguyên tử nguyên tố R thuộc nhóm VIIA là 28. Công thức hợp chất của R với hidro là

A. HF    B. HCl    C. SiH4    D. NH3

Đáp án

1. B2. A3. A4. B5. D6. C
7. A8. B9. B10. D11. A12. A

Câu 7:

Cấu tạo phân tử : C2H4 Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10

Phân tử này có 1 liên kết π và 5 liên kết σ

Tham khảo các bài Chương 3 khác: