Đề kiểm tra số 3Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Đề kiểm tra số 3

Câu 1: Trong tự nhiên, kali có 3 đồng vị : 1939K (x1 = 93,258%) ; 1940K (x2%) ; 1941K (x3%). Biết nguyên tử khối trung bình của kali là 39,13. Giá trị của x2 và x3 lần lượt là

A. 0,012% và 6,73%

B. 0,484% và 6,73%

C. 0,484% và 6,258%

D. 0,012% và 6,258%

Câu 2: Có 3 nguyên tử : 612X, 714Y, 614Z. Những nguyên tử là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là

A. X và Y

B. Y và Z

C. X, Y và Z

D. X và Z

Câu 3: Nguyên tử Na (Z = 11) bị mất đi một electron thì cấu hình electron của ion tạo thành là

A. 1s22s22p63s1

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p6

D. 1s22s22p63s3

Câu 4: Cho cấu hình electron nguyên tử của Fe (Z = 26) : 1s22s22p63s23p63d64s2. Fe thuộc loại nguyên tố

A. s    B. d    C. f    D. p

Câu 5: Có các nguyên tố hóa học: Cr (Z=24), Fe (Z=26), P (Z=15), Al (Z=13). Nguyên tố mà nguyên tử của nó có số electron độc thân lớn nhất ở trạng thái cơ bản là

A. P    B. Al    C. Cr    D. Fe

Câu 6: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nowtron, electron là 115 và số khối là 80. Số lớp electron và số electron ở lớp ngoài cùng của X lần lượt là

A. 4 và 7

B. 3 và 5

C. 3 và 7

D. 4 và 1

Câu 7: Nguyên tử nguyên tố X có 12 proton và 12 nowtron. Kí hiệu nguyên tử của X là

A. 1224X

B. 1212X

C. 2424X

D. 2412X

Câu 8: Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên với hai đồng vị là 2965Cu và 2963Cu. Thành phần phần trăm của đồng 2965Cu theo số nguyên tử là

A. 27,30%    B. 26,30%    C. 26,7%    D. 23,70%

Câu 9: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Thành phần phần trăm về khối lượng của 1735Cl chứa trong HClO4 (với hidro là đồng vị 11H, oxi là đồng vị 816O) là

A. 9,40%    B. 8,95%    C. 9,67%    D. 9,20%

Câu 10: Cho các nguyên tố M (Z=11), R (Z=19) và X (Z=3). Khả năng tạo ion từ nguyên tử của các nguyên tố trên tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

A. M < R < X

B. X < R < M

C. X < M < R

D. M < X < R

Đáp án

1. C2. D3. C4. B5. C6. A7. A8. A9. D10. C

Câu 6:

Số electron trong nguyên tử X là 35

Cấu hình electron trong nguyên tử của X là 1s22s22p63s23p63d104s24p5 . Vậy X có 4 lớp electron và 7 electron lớp ngoài cùng.

Tham khảo các bài Chương 4 Hóa 10 khác:

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án theo chương:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Hóa học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.