Đề kiểm tra số 4Chương 5: Nhóm halogen

Đề kiểm tra số 4

Câu 1: Nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm nguyên tố halogen?

A. O    B. Cl    C. N    D. Si

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (X)?

A. Nguyên tử X có khả năng nhận thêm 1 electron.

B. X tạo hợp chất liên kết cộng hóa trị với hidro.

C. X có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử x có 7 electron.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong nhóm halogen, từ flo đến iot tính oxi hóa giảm dần.

B. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất.

C. Ở nhiệt độ thường, I2 là chất lỏng màu tím đen.

D. Ở nhiệt độ thường, Br2 là chất lỏng màu nâu đỏ.

Câu 4: Cho phản ứng: NaX(rắn) + H2SO4 (đặc) to → NaHSO4 +HX(khí)

Các hidro halogenua (HX) nào sau đây có thể điều chế theo phản ứng trên?

A. HBr và HI

B. HCl, HBr và HI

C. HF và HCl

D. HF, HCl, HBr và HI

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

A. NaCl B. HCl C. MnO2 D. KMnO4

Câu 6: Cho phương trình hóa học:

aKMnO4 + bHCl → cKCl + dMnCl2 + eCl2 + fH2O

Nếu a = 2 thì b bằng

A. 16    B. 10    C. 5    D. 8

Câu 7: Để loại bỏ các khí HCl, Cl2 lẫn trong khí N2, người ta có thể sử dụng lượng dư dung dịch nào trong các dung dịch sau đây?

A. NaCl    B. CuCl2    C. Ca(OH)2    D. H2SO4

Câu 8: Cho các chất sau: Na, Cu, H2, O2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số chất tác dụng được với Cl¬2 là

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Câu 9: Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + CaOCl2 → CaCl2 + Cl2 + H2O

3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Trong các phản ứng trên, số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 2    B. 1    C. 4    D. 3

Câu 10: Trong phản ứng hóa học: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O,

A. Cl2 là chất khử, NaOH là chất oxi hóa.

B. Cl2 là chất oxi hóa, NaOH là chất khử.

C. Cl2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. NaOH vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Đáp án

1. D2. C3. C4. C5. B6. A7. C8. C9. D10. C

Tham khảo các bài Chương 5 Hóa 10 khác:

Mục lục Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án theo chương:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Hóa học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.