Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10

Giới thiệu chung về thế giới sống

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 1

Câu 1: Cho các ý sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

(3) Liên tục tiến hóa.

(4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(5) Có khả năng cảm ứng và vân động.

(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. 5    B. 3    C. 4    D. 2

Câu 2: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Sinh trưởng và phát triển

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 3: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là

(1) Cơ thể.    (2) tế bào    (3) quần thể

(4) quần xã    (5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5    B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1    D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 4: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc.    B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.    D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 5: Cho các nhận định sau đây về tế bào:

(1) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

(5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Câu 6: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

A. Cá thể.    B. Quần thể.    C. Quần xã    D. Hệ sinh thái

Đáp án

Câu 1: A. 5

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Liên tục tiến hóa.

(3) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(4) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

(5) Có khả năng cảm ứng và vân động.

Câu 2: D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 3: A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

Câu 4: A. Nguyên tắc thứ bậc

Câu 5: C. 4

(1) Tế bào chỉ được sinh ra bừng cách phân chia tế bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

Câu 6: B. Quần thể

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Sinh học 10Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^