Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19Chương 4: Phân bào

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19

Câu 1: Giảm phân chỉ xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào giao tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân?

A. Xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo

B. Có sự phân chia của tế bào chất

C. Có sự phân chia nhân

D. NST tự nhân đôi ở kì trung gian thành các NST kép

Câu 3: Trong giảm phân, các NST xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở

A. kì giữa I và kì sau I   B. kì giữa II và kì sau II

C. kì giữa I và kì giữa II   D. cả A và C

Câu 4: Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là

A. Các NST đều ở trạng thái đơn

B. Các NST đều ở trạng thái kép

C. Có sự dãn xoắn của các NST

D. Có sự phân li các NST về 2 cực tế bào

Câu 5: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo NST diễn ra ở chu kì nào trong giảm phân?

A. kì đầu I   B. kì giữa I

C. kì đầu II   D. kì giữa II

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng với sự phân li của các NST ở kì sau I của giảm phân?

A. Phân li các NST đơn

B. Phân li các NST kép, không tách tâm động

C. NST chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới phân li

Câu 7: Kết thúc kì sau I của giảm phân, hai NST kép cùng cặp tương đồng có hiện tượng nào sau đây?

A. Hai chiếc cùng về 1 cực tế bào

B. Một chiếc về cực và 1 chiếc ở giữa tế bào

C. Mỗi chiếc về một cực tế bào

D. Đều nằm ở giữa tế bào

Câu 8: Kết thúc giảm phân I, sinh ra 2 tế bào con, trong mỗi tế bào con có

A. nNST đơn, dãn xoắn

B. nNST kép, dãn xoắn

C. 2n NST đơn, co xoắn

D. n NST đơn, co xoắn

Câu 9: Đặc điểm của phân bào II trong giảm phân là

A. Tương tự như quá trình nguyên phân

B. Thể hiện bản chất giảm phân

C. Số NST trong tế bào là n ở mỗi kì

D. Có xảy ra tiếp hợp NST

Câu 10: Trong giảm phân II, các NST có trạng thái kép ở các kì nào sau đây?

A. Kì sau II, kì cuối II và kì giữa II

B. Kì đầu II, kì cuối II và kì sau II

C. Kì đầu II, kì giữa II

D. Tất cả các kì

Câu 11: Ý nghĩa về mặt di truyền của sự trao đổi chéo NST là

A. Làm tăng số lượng NST trong tế bào

B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền

C. Tạo ra nhiều loại giao tử, góp phần tạo ra sự đa dạng sinh học

D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc NST

Câu 12: Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về giảm phân?

(1) Giai đoạn thực chất làm giảm đi một nửa số lượng NST ở các tế bào con là giảm phân I

(2) Trong giảm phân có 2 lần nhân đôi NST ở hai kì trung gian

(3) Giảm phân sinh ra các tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con được sinh ra đều có n NST giống nhau về cấu trúc

Những phương án trả lời đúng là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

C. (1), (2), (3)

Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài (2n = 8) giảm phân bình thường. sử dụng dữ kiện này trả lời câu hỏi 13 – 16

Câu 13: Ở kì sau I, trong mỗi tế bào có

A. 8 NST kép, 16 cromatit, 8 tâm động

B. 16 NST đơn, 0 cromatit, 16 tâm động

C. 8 NST kép, 8 cromatit, 8 tâm động

D. 16 NST kép, 32 cromatit, 16 tâm động

Câu 14: Ở kì sau II, trong mỗi tế bào có

A. 8 NST kép, 16 cromatit, 8 tâm động

B. 4 NST đơn, 0 cromatit, 4 tâm động

C. 8 NST đơn, 0 cromatit, 8 tâm động

D. 16 NST kép, 32 cromatit, 16 tâm động

Câu 15: Số NST đơn môi trường nội bào cần cung cấp cho các tế bào đó hoàn thành giảm phân là

A. 80    B. 8    C. 16    D. 40

Câu 16: Nếu đó là các tế bào chín sinh dục của con cái thì sau giảm phân, số loại giao tử tối đa thu được là

A. 20    B. 10    C. 5    D. 1

Câu 17: Một loài (2n), giảm phân không có trao đổi chéo, tối đa cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 2n    B. 22n    C. 3n    D. 2

Câu 18: Một loài (2n), khi giảm phân có k cặp NST xảy ra trao đổi chéo đơn tại 1 điểm, số loại giao tử tối đa thu được là

A.2n    B. 2n+k    C. 3n    D. 2

Câu 19: Một loài (2n), khi giảm phân có tối đa bao nhiêu cách sắp xếp NST trên mặt phẳng xích đạo ở kì giữa I?

A. 2n    B. 2n+k    C. 2n-1    D. 2

Câu 20: Có x tế bào chín sinh dục tiến hành giảm phân, trong quá trình đó có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành?

A. x    B. 2x    C. 3x    D. 4x

Đáp án

Câu 1: C. Tế bào sinh dục chín

Câu 2: A. Xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo

Câu 3: C. kì giữa I và kì giữa II

Câu 4: D. Có sự phân li các NST về 2 cực tế bào

Câu 5: A. kì đầu I

Câu 6: C. NST chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào

Câu 7: B. Một chiếc về cực và 1 chiếc ở giữa tế bào

Câu 8: D. n NST đơn, co xoắn

Câu 9: A. Tương tự như quá trình nguyên phân

Câu 10: B. Kì đầu II, kì cuối II và kì sau II

Câu 11: B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền

Câu 12: B. (1), (3)

(1) Giai đoạn thực chất làm giảm đi một nửa số lượng NST ở các tế bào con là giảm

(3) Giảm phân sinh ra các tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ

Câu 13: A. 8 NST kép, 16 cromatit, 8 tâm động

Câu 14: C. 8 NST đơn, 0 cromatit, 8 tâm động

Câu 15: D. 40

Câu 16: C. 5

Câu 17: A. 2n

Câu 18: B. 2n+k

Câu 19: C. 2n-1

Câu 20: B. 2x

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh 10 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.