Đề kiểm tra Sinh học 10 Học kì 1 (có đáp án)Đề kiểm tra Sinh học 10 Học kì 1 (có đáp án)

Câu 1: Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây?

A. Khởi sinh, Nguyên sinh, Thực vật và Động vật

B. Khởi sinh, Nấm, Thực vật và Động vật

C. Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật

D. Nguyên sinh, Tảo, Thực vật và Động vật

Câu 2: Các sinh vật của giới Nguyên sinh có cấu tạo

A. đa bào đơn giản   B. đa bào phức tạp

C. tập đoàn và đa bào   D. đơn bào hay đa bào

Câu 3: Nhóm thực vật có tổ chức tiến hóa nhất là ngành

A. rêu    B. hạt trần    C. hạt kín    D. quyết

Câu 4: Những nhóm chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào là

A. Cacbohidrat, lipit, protein và xenlulozo

B. Cacbohidrat, lipit, axit nucleic và glicogen

C. Cacbohidrat, lipit, protein và axit nucleic

D. Cacbohidrat, lipit, protein và axit amin

Câu 5: Cacbohidrat gồm những loại hợp chất nào?

A. Đường đơn, đường đôi, đường đa

B. Đường đơn, đường đôi và glucozo

C. Đường đơn, đường đa và fructozo

D. Đường đa, đường đôi và xenlulozo

Câu 6: Đường fructozo là

A. axit béo    B. đường đôi    C. đường đơn    D. đường đa

Câu 7: Đơn phân của phân tử protein là

A. axit amin    B. nucleotit    C. glucozo    D. ATP

Câu 8: Nguyên tố hóa học nào sau đây ;à thành phần của tất cả các đại phân tử hữu cơ?

A. cacbon    B. photpho    C. lưu huỳnh    D. canxi

Câu 9: Nguyên liệu trực tiếp cho quá trình oxi hóa trong tế bào là chất

A. xenlulozo    B. glucozo    C. lactozo    D. saccarozo

Câu 10: Chất có bản chất không phải lipit là

A. colesteron   B. vitamin A

C. enzim   D. sắc tố carotenoit

Câu 11: ADN được cấu tạo từ các đơn phân là

A. axit amin    B. nucleotit    C. glucozo    D. axit béo

Câu 12: Loại đường là thành phần cấu tạo của axit nucleic là

A. glucozo    B. fructozo    C. pentozo    D. saccarozo

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn?

A. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào

B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào

C. Bên ngoài tế bào có lớp vỏ nhầy

D. Trong tế bào chất có chứa riboxom

Câu 14: Trong vùng nhân của vi khuẩn có chứa

A. riboxom   B. ADN

C. cacbohidrat   D. màng nhân

Câu 15: Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ có bào quan nào sau đây?

A. thể Gôngi   B. màng lưới nội chất

C. riboxom   D. ti thể

Câu 16: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực có điểm nào sau đây giống nhau?

A. Có riboxom trong tế bào chất

B. Có riboxom đính trên lưới nội chất

C. Không có riboxom

D. Có các bào quan phát triển

Câu 17: Cấu trúc nào sau đây có màng đơn bao bọc?

A. ti thể   B. lục lạp

C. nhân   D. trung thể

Câu 18: Hình thức vận chuyển các chất trong đó có sự biến dạng của màng sinh chất là

A. khuếch tán   B. thực bào

C. thụ động   D. tích cực

Câu 19: Ngoài bazo nito, hai thành phần còn lại của phân tử ATP là

A. 3 phân tử đường ribozo và 1 nhóm photphat

B. 1 phân tử đường ribozo và 3 nhóm photphat

C. 3 phân tử đường glucozo và 1 nhóm photphat

D. 1 phân tử đường ribozo và 2 nhóm photphat

Câu 20: Trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không là tiêu chí để phân chia năng lượng thành 2 dạng là

A. động năng và thế năng   B. hóa năng và nhiệt năng

C. điện năng và thế năng   D. động năng và hóa năng

Câu 21: Năng lượng trong phân tử ATP được tích lũy ở

A. Cả 3 nhóm photphat

B. 2 liên kết photphat gần phân tử đường

C. 2 liên kết photphat ở ngoài cùng

D. Chỉ 1 liên kết photphat ở ngoài cùng

Câu 22: Enzim là một loại chất có vai trò

A. kích thích sinh trưởng   B. xúc tác sinh học

C. điều hòa hoạt động   D. là chất dinh dưỡng của cơ thể

Câu 23: Cơ chất là

A. Chất chịu tác dụng của enzim

B. Chất tham gia cấu tạo enzim

C. Chất tạo ra sau phản ứng do enzim xúc tác

D. Chất ức chế hoạt động của enzim

Câu 24: Enzim liên kết với cơ chất ở

A. trên khắp bề mặt của enzim   B. trung tâm hoạt động của enzim

C. phần đầu của enzim   D. phần cuối của enzim

Câu 25: Vi khuẩn thuộc giới

A. nguyên sinh   B. khởi sinh

C. thực vật   D. động vật

Câu 26: Ngành động vật nào sau đây có tổ chức cơ thể tiến hóa nhất?

A. động vật có dây sống   B. ruột khoang

C. chân khớp   D. thân mềm

Câu 27: Nhiều lớp sinh vật có quan hệ thân thuộc tập hợp lại tạo thành

A. loài    B. họ    C. giới    D. ngành

Câu 28: Lipit có vai trò nào sau đây?

A. Tham gia cấu tạo các loại màng tế bào

B. Cấu tạo thành tế bào thực vật

C. Cấu tạo thành tế bào nấm

D. Là thành phần của các enzim

Câu 29: Chức năng của mARN là

A. Quy định cấu trúc của phân tử tARN

B. Tổng hợp phân tử ADN

C. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến riboxom

D. Quy định cấu trúc đạc thù của ADN

Câu 30: Thành tế bào nhân sơ được cấu tạo từ chất nào sau đây?

A. peptidoglican   B. xenlulozo

C. kitin   D. photpholipit

Câu 31: Thẩm thấu là

A. Sự vận chuyển các phân tử chất qua màng

B. Sự khuếch tán các phân tử đường qua màng

C. Sự di chuyển các ion qua màng

D. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng

Câu 32: Hoạt động không sử dụng năng lượng từ ATP là

A. Sự sinh trưởng ở cây xanh

B. Sự khuếch tán các chất qua màng tế bào

C. Sự co cơ ở động vật

D. Sự vận chuyển oxi từ hồng cầu người

Câu 33: Sinh vật nào sau đây thuộc giới Nguyên sinh?

A. cá chép    B. ong mật    C. trùng roi    D. cây rêu

Câu 34: Những yếu tố cấu tạo nên cacbohidrat là

A. C, H, O   B. C, H, N

C. C, O, N   D. C, H, O và N

Câu 35: Nhóm các nguyên tố có tỉ lệ khoảng 96% khối lượng cơ thể sống là

A. N, P, K, S   B. C, H, O, N

C. các nguyên tố đa lượng   D. các nguyên tố vi lượng

Câu 36: Loại liên kết chủ yếu giữa các axit amin trong phân tử protein là

A. liên kết cộng hóa trị   B. liên kết photphodieste

C. liên kết peptit   D. liên kết dissunphua

Câu 37: Cấu trúc nào sau đây không có trong tế bào vi khuẩn?

A. Màng sinh chất    B. Vỏ nhầy   C. Lưới nội chất    D. Roi

Câu 38: Cấu trúc nào sau đây có cả ở tế bào động vật và tế bào thực vật?

A. Thành tế bào   B. Ti thể   C. Lục lạp   D. Trung thể

Câu 39: Bazo nito nào sau đây có trong thành phần của phân tử ATP?

A. Xitozin    B. Guanin    C. Timin    D. Adenin

Câu 40: ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì lí do nào sau đây?

A. Nó có các liên kết cao năng

B. Các liên kết photphat cao năng của nó rất dễ hình thành nhưng khó phá vỡ

C. Nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể

D. Nó vô cùng bền vững

Đáp án

Câu 1: C. Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật

Câu 2: D. Đơn bào hay đa bào

Câu 3: C. hạt kín

Câu 4: C. Cacbohidrat, lipit, protein và axit nucleic

Câu 5: A. Đường đơn, đường đôi, đường đa

Câu 6: C. đường đơn

Câu 7: A. axit amin

Câu 8: A. cacbon

Câu 9: B. glucozo

Câu 10: C. enzim

Câu 11: B. nucleotit

Câu 12: C. pentozo

Câu 13: A. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào

Câu 14: B. ADN

Câu 15: C. riboxom

Câu 16: A. Có riboxom trong tế bào chất

Câu 17: D. trung thể

Câu 18: B. thực bào

Câu 19: D. 1 phân tử đường ribozo và 2 nhóm photphat

Câu 20: A. động năng và thế năng

Câu 21: C. 2 liên kết photphat ở ngoài cùng

Câu 22: B. xúc tác sinh học

Câu 23: A. Chất chịu tác dụng của enzim

Câu 24: B. trung tâm hoạt động của enzim

Câu 25: B. khởi sinh

Câu 26: A. động vật có dây sống

Câu 27: D. ngành

Câu 28: A. Tham gia cấu tạo các loại màng tế bào

Câu 29: C. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến riboxom

Câu 30: A. peptidoglican

Câu 31: D. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng

Câu 32: B. Sự khuếch tán các chất qua màng tế bào

Câu 33: C. trùng roi

Câu 34: A. C, H, O

Câu 35: B. C, H, O, N

Câu 36: C. liên kết peptit

Câu 37: C. Lưới nội chất

Câu 38: B. Ti thể

Câu 39: D. Adenin

Câu 40: A. Nó có các liên kết cao năng

Tham khảo các bài Sinh 10 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.