Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 1)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Dao động điều hòa (phần 1)

Câu 1: Phương trình của một dao động điều hòa là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn phát biểu đúng

A. Biên độ A = -3 cm.      B. Pha ban đầu φ = π/6 (rad).

C. Chu kì T = 0,5 s.      D. Li độ ban đầu xo = 0,75 cm.

Câu 2: Tìm phát biểu sai về lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa.

A. Luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. Luôn ngược pha với li độ.

C. Luôn biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Luôn ngược chiều chuyển động của vật.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

A. 6 cm.     B. 4,5 cm.      C. 7,5 cm.     D. 9 cm.

Câu 4: Dao động điều hòa có phương trình:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Vận tốc cực đại của dao động có giá trị

A. 20 cm/s.     B. 40 cm/s.      C. 80 cm/s.     D. 100 cm/s.

Câu 5: Khi dao động điều hòa, vật có chu kì π/5 (s) và vận tốc cực đại 15 cm/s. Từ vị trí cân bằng vật có thể ra xa nhất một đoạn

A. 1,5 cm.      B. 1,8 cm.      C. 2 cm.      D. 2,5 cm.

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, chu kì 2 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại, ở phía chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 10 rad/s. Ở li độ 3 cm, vận tốc dao động của vật bằng nửa vận tốc cực đại. Vận tốc cực đại của vật có giá trị

A. 15√3 cm/s.    B. 20√3 cm/s.

C. 60/π cm/s.    D. 30 cm/s.

Câu 8: Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ (3√3)/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2cos⁡20πt (cm). Vận tộc trung bình của vật khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ là 1 cm là

A. 1,2 m/s     B. 1,6 m/s

C. 2,4 m/s     D. 2,8 m/s

Câu 10: Vật giao động điều hòa theo phương trình x=Acos⁡ωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là

A. 2√2 cm       B. √3 cm

C. 2 cm     D. 4√2 cm

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D A C A A B B A B

Câu 1: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 3: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Vật dao động với chu kì T = 0,25 s và biên độ 3 cm.

Vì 0,125 s = T/2 nên quãng đường vật đi được là s = 2.3 = 6 cm

Câu 4: C

Vận tốc cực đại của của dao động điều hòa có giá trị vmax=ωA

Với biên độ A = 4 cm, và tần số góc ω = 20 rad/s đã cho ở phương trình dao động ta có vmax=20.4=80 m/s

Câu 5: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Với vmax=15 cm/s ; ω = 10 rad/s thì A = 1,5 cm

Đó là độ dời xa nhất của vật với vị trí cân bằng khi dao động

Câu 6: A

Phương trình dao động có dạng : x = Acos(ωt + φ)

⇒ v = – ωAsin(ωt + φ), trong đó A = 6 cm, ω = 2π/T = π (rad/s)v

Chọn gốc thời gian t = 0 vào lúc x = + A và v = 0

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Ta chọn : φ = 0. Phương trình dao động của vật là : x = 6 cosπt (cm)

Câu 7: B

B. Ở vị trí cân bằng x = 0 có vận tốc cực đại vmax .

Ở li độ x = 3 cm có vận tốc vmax/2

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 8: B

Phương trình dao động có dạng : x = Acos(ωt + φ)

⇒ Vận tốc v = – ωAsin(ωt + φ), trong đó A = 3 cm, ω = 2πf = 4π (rad/s).

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 9: A

Tại t = 0 : Vật đang ở vị trí cân bằng (VTCB) theo chiều (+).

Thời gian vật đi đến li độ 1 cm là t = T/12

⇒ Vận tốc của vật khi từ VTCB đến x = 1 cm là :

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 10: B

x = Acosωt

Khi dao động được 1/6 chu kì thì vật đó có li độ là A/2=√3/2 ⇒ A = √3 cm

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, và Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Đà Nẵng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^