Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tia X (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tia X (phần 2)

Câu 9: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống phát tia Rơn – ghen là 18,85 kV. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn – ghen do ống phát ra là

A. 6,6.10-7 m        B. 2,2.10-10 m

C. 6,6.10-8 m        D. 6,6.10-11 m

Câu 10: Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn – ghen phát ra từ một ống phát tia Rơn – ghen là 0,8 Å. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống đó là

A. 15,5.104 V        B. 15,5.103 V

C. 5,2.104 V        D. 5,2.103 V

Câu 11: Một ống phát tia X phóng ra chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất là 0,854 nm. Nếu tăng điện áp giữa anôt và catôt thêm 40% điện áp ban đầu thì tia X do ống phát ra có bước sóng nhỏ nhất là

A. 0,52 nm        B. 0,61 nm

C. 0,68 nm        D. 0,75 nm

Câu 12: Khi hiệu điện thế U giữa hai cực của ống phát tia X giảm 2 kV thì tốc độ của êlectron tại đối catôt giảm 8.106 m/s. Tốc độ của êlectron tại đối catôt lúc hiệu điện thế chưa giảm là

A. 3,5.107m/s        B. 8,2.106 m/s

C. 7,6.106 m/s        D. 4,8.107m/s

Câu 13: Một ống phát tia Rơn – ghen phát ra tia Rơn – ghen có bước sóng nhỏ nhất là 2 nm. Biết khối lượng của êlectron là me=9,1.10-31 kg. Tốc độ cực đại của các êlectron đập vào anôt là

A. 1,47.107m/s        B. 2,18.107m/s

C. 1,47.108 m/s        D. 2,18.106 m/s

Câu 14: Một ống phát tia X phát ra chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất là 0,78 nm. Nếu tăng điện áp giữa anôt và catôt thêm 20% điện áp ban đầu thì tia X có bước sóng nhỏ nhất là

A. 0,65 nm        B. 0,55 nm

C. 0,68 nm        D. 0,72 nm

Câu 15: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia Rơn – ghen thêm 3 kV thì tốc độ của các êlectron đến anôt thăng thêm 1,2.107m/s. Khi chưa tăng hiệu điện thế, tốc độ của cá êlectron khi đến anôt là

A. 3,8.107m/s        B. 8,8.107m/s

C. 9,4.107m/s        D. 10.107m/s

Câu 16: Trong ống phát tia Rơn – ghen, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 20 kV, dòng điện trong ống là 10 mA. Chỉ có 0,5% động năng của chùm êlectron khi đập vào anôt được chuyển thành năng lượng của tia X. Chùm tia X có công suất là

A. 0,1 W        B. 1 W

C. 2 W        D. 10 W

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 9 1011 12 13 14 15 16
Đáp án D B B D A A A B

Câu 9: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 10: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 12: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 13: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 14: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 15: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 16: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 5 khác:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.