Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 2)Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tính chất và cấu tạo hạt nhân (phần 2)

Câu 8: So với hạt nhân 1737Cl, hạt nhân 1327Al có

A. ít hơn 4 êlectron        B. ít hơn 6 nơtron

C. ít hơn 10 proton        D. ít hơn 4 nuclôn

Câu 9: Hạt nhân có số proton bằng số nơtron của hạt nhân 23He và có số nơtron bằng số proton của hạt nhân này, là hạt nhân nguyên tử

A. heli        B. triti

C. hiđrô thường        D. đơteri

Câu 10: Có 128 nơtron trong đồng vị 210Pb, hỏi có bao nhiêu nơtron trong đồng vị 206Pb

A. 122        B. 124

C. 126        D. 130

Câu 11: 1 MeV/c2 có giá trị bằng

A. 1,78.10-30 kg        B. 0,561.1030 kg

C. 0,561.1030 J        D. 1,78.10-30 kg.m/s

Câu 12: Cho khối lượng nguyên tử của hai nguyên tố : mo = 15,999 u ; mH = 1,0078 u. Số nguyên tử hiđrô chứa trong 1 g nước là

A. 3,344.1021        B. 6,669.1022

C. 6,022.1023        D. 12,04.1023

Câu 13: Năng lượng nghỉ của 5 μg vật chất bằng

A. 125 kW.h        B. 1250 kW.h

C. 12,5 kW.h        D. 1,25 kW.h

Câu 14: Khi clo có khối lượng nguyên tử bằng 35,468 u. Khí này là hỗn hợp đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u và 37Cl=36,996 u. Tỉ lệ khối lượng giữa hai đồng vị này trong khí clo là

A. 2,8        B. 3,0        C. 3,1        D. 3,2

Hướng dẫn giải và đáp án

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12
Câu8 9 10 11 12 13 14
Đáp án B B B A B A B

Câu 12: B

Khối lượng của một phân tử nước là (2.1,0078 + 15,999)u = 18,0146u

Số phân tử nước trong 1 gam nước là N=NA/18,0146

Số nguyên tử hiđrô trong 1 gam nước là 2N≈6,687.1022

Câu 13: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 14: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 7 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, và Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Đà Nẵng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^