Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nenBài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 = 3 cm và A2 = 4 cm. Biên độ của dao động tổng hợp không thể nhận giá trị

A. 5,7 cm        B. 1,0 cm        C. 7,5 cm        D. 5,0 cm.

Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

ận tốc của vật tại thời điểm t = 2 s là

A. -10π (cm/s)        B. 10π (cm/s)        C. π (cm/s)        D. –π (cm/s).

Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

là dao động điều hòa có biên độ và pha ban đầu là:

A. 13 cm; π/6        B. 17 cm; π/12        C. 21 cm; 0,306 rad        D. 19 cm; π/8

Câu 4: Hai giao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau, có biên độ là A1 và A2 với A2=3A1, thì dao động tổng hợp có biên độ A là

A. A1        B. 2A1        C. 3A1        D. 4A1

Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ là A1 và A2 với A2=4A1 thì dao động tổng hợp có biên độ A là

A. 5A1        B. 2A1        C. 3A1        D. 4A1

Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động tương ứng là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Dao động tổng hợp có phương trình là

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 7: Hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình có các phương trình lần lượt là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Biên độ dao động tổng hợp là

A. 4,5 cm.        B. 6 cm.        C. 3,5 cm        D. 3 cm.

Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động thành phần lần lượt là:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Khi vật qua li độ x = 4 cm thì vận tốc dao động tổng hợp của vật là 60 cm/s/ Tần số góc dao động tổng hợp của vật là

A. 6 rad/s        B. 10 rad/s        C. 40 rad/s        D. 20 rad/s.

Câu 9: Một vật có thể tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất, năng lượng dao động của vật là W1. Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai, năng lượng dao động của vật là W2=2,25W1. Khi tham gia đồng thời hai giao động, năng lượng giao động của vật là

A. 1,5W1        B. W1        C. 0,25W1        D. 0,5W1

Câu 10: Một vật thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa có cùng tần số, dao động cùng phương và có cơ năng là W. Nếu chỉ thực hiện từng dao động thành phần, vật có cơ năng tương ứng là W1 và W2. Độ lệch pha của hai dao động được xác định bằng công thức

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B C B A A B D C D

Câu 1: C

Theo phương pháp giản đồ Fre – nen :

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Theo tính chất của tam giác ta có :

|A1-A2 | ≤ A ≤ |A1+A2 | ,

do đó ta có : 1 ≤A ≤7

Vậy A không thể bằng 7,5 cm

Câu 2: B

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 3: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 4: B

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau, nên dao động tổng hợp có biên độ A=A2-A1=2A1

Câu 5: A

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha nên dao động tổng hợp có biên độ A=A2+A1=5A1

Câu 6: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 7: B

x1 và x2 cùng pha nên A=A1+A2=1,5+4,5=6 cm

Câu 8: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 9: C

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Câu 10: D

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn nhất), Giải bài tập Toán 10, và Giải bài tập Hóa 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Lịch Sử 10 (Nhà xuất bản Đà Nẵng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^