Câu hỏi trắc nghiệm Đột biến nhiễm sắc thểĐột biến nhiễm sắc thể

C. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đột biến NST là loại biến dị:

   A. Xảy ra trên NST trong nhân tế bào

   B. Làm thay đổi cấu trúc NST

   C. Làm thay đổi số lượng của NST

   D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:

   A. Đột biến gen

   B. Đột biến cấu trúc NST

   C. Đột biến số lượng NST

   D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Các dạng đột biến cấu trúc của NST được gọi là:

   A. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn

   B. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn

   C. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn

   D. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn

Câu 4: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là:

   A. Do NST thường xuyên co xoắn trong phân bào

   B. Do tác động của các tác nhân vật lí, hoá học của ngoại cảnh

   C. Hiện tượng tự nhân đôI của NST

   D. Sự tháo xoắn của NST khi kết thúc phân bào

Câu 5: Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

   A. Các tác nhân vật lí của ngoại cảnh

   B. Các tác nhân hoá học của ngoại cảnh

   C. Các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh

   D. Hoạt động co xoắn và tháo xoắn của NST trong phân bào

Câu 6: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác động của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến:

   A. Phá vỡ cấu trúc NST

   B. Gây ra sự sắp xếp lại các đoạn trên NST

   C. NST gia tăng số lượng trong tế bào

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 7: Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

   A. Mất đoạn đầu trên NST số 21

   B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23

   C. Đảo đoạn trên NST giới tính X

   D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23

Câu 8: Dạng đột biến dưới đây được ứng dụng trong sản xuất rượu bia là:

   A. Lặp đoạn NST ở lúa mạch làm tăng hoạt tính enzimamilaza thuỷ phân tinh bột.

   B. Đảo đoạn trên NST của cây đậu Hà Lan.

   C. Lặp đoạn trên NST X của ruồi giấm làm thay đổi hình dạng của mắt.

   D. Lặp đoạn trên NST của cây đậu Hà Lan.

Câu 9: Đột biến số lượng NST bao gồm:

   A. Lặp đoạn và đảo đoạn NST

   B. Đột biến dị bội và chuyển đoạn NST

   C. Đột biến đa bội và mất đoạn NST

   D. Đột biến đa bội và đột biến dị bội trên NST

Câu 10: Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:

   A. Đột biến đa bội thể

   B. Đột biến dị bội thể

   C. Đột biến cấu trúc NST

   D. Đột biến mất đoạn NST

Câu 11: Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:

   A. Toàn bộ các cặp NST trong tế bào

   B. Ở một hay một số cặp NST nào đó trong tế bào

   C. Chỉ xảy ra ở NST giới tính

   D. Chỉ xảy ra ở NST thường

Câu 12: Ở đậu Hà Lan có 2n = 14. Thể dị bội tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng:

   A. 16

   B. 21

   C. 28

   D.35

Câu 13: Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

   A. Thừa 2 NST ở một cặp tương đồng nào đó

   B. Thừa 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

   C. Thiếu 2 NST ở một cặp tương đồng nào đó

   D. Thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

Câu 14: Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

   A. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 3 chiếc

   B. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 1 chiếc

   C. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 2 chiếc

   D. Có một cặp NST nào đó có 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc

Câu 15: Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ có thể 3 nhiễm?

   A. 2n + 1

   B. 2n – 1

   C. 2n + 2

   D. 2n – 2

Câu 16: Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

   A. 47 chiếc NST

   B. 47 cặp NST

   C. 45 chiếc NST

   D. 45 cặp NST

Câu 17: Kí hiệu bộ NST dưới đây được dùng để chỉ thể 2 nhiễm là:

   A. 3n

   B. 2n

   C. 2n + 1

   D. 2n – 1

Câu 18: Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào:

   A. Không còn chứa bất kì NST nào

   B. Không có NST giới tính, chỉ có NST thường

   C. Không có NST thường, chỉ có NST giới tính

   D. Thiểu hẳn một cặp NST nào đó

Câu 19: Bệnh Đao có ở người xảy ra là do trong tế bào sinh dưỡng:

   A. Có 3 NST ở cặp số 12

   B. Có 1 NST ở cặp số 12

   C. Có 3 NST ở cặp số 21

   D. Có 3 NST ở cặp giới tính

Câu 20: Thể dị bội có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

   A. Ruồi giấm

   B. Đậu Hà Lan

   C. Người

   D. Cả 3 loài nêu trên

Câu 21: Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở:

   A. Chỉ có NST giới tính

   B. Chỉ có ở các NST thường

   C. Cả ở NST thường và NST giới tính

   D. Không tìm thấy thể dị bội ở người

Câu 22: Thể 3 nhiễm (2n+ 1= 25) có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

   A. Lúa nước

   B. Cà độc dược

   C. Cà chua

   D. Cả 3 loài nêu trên

Câu 23: Thể đa bội là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

   A. Sự tăng số lượng NST xảy ra ở tất cả các cặp

   B. Sự giảm số lượng NST xảy ra ở tất cả các cặp

   C. Sự tăng số lượng NST xảy ra ở một số cặp nào đó

   D. Sự giảm số lượng NST xảy ra ở một số cặp nào đó

Câu 24: Số lượng NST trong tế bào của thể 3n ở đậu Hà Lan là:

   A. 14

   B. 21

   C. 28

   D. 35

Câu 25: Thể đa bội không tìm thấy ở:

   A. Đậu Hà Lan

   B. Cà độc dược

   C. Rau muống

   D. Người

Câu 26: Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Thể 3 nhiễm của Ngô có 19 NST

   B. Thể 1 nhiễm của Ngô có 21 NST

   C. Thể 3n của Ngô có 30 NST

   D. Thể 4n của Ngô có 38 NST

Câu 27: Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:

   A. 3 nhiễm

   B. Tam bội(3n)

   C. Tứ bội (4n)

   D. Dị bội (2n -1)

Câu 28: Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là:

   A. Axit phôtphoric

   B. Axit sunfuaric

   C. Cônsixin

   D.Cả 3 loại hoá chất trên

Câu 29: Đặc điểm của thực vật đa bội là:

   A. Có các cơ quan sinh dưỡng to nhiều so với thể lưỡng bội

   B. Tốc độ phát triển chậm

   C. Kém thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường yếu

   D. Ở cây trồng thường làm giảm năng suất

Câu 30: Con người có thể tạo ra thể tứ bội bằng cách nào trong các cách dưới đây?

1. Cho các cá thể tứ bội sinh sản dinh dưỡng hay sinh sản hữu tính.

2. Giao phối giữa cây tứ bội với cây lưỡng bội.

3. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dưỡng nhân đôi nhưng không phân li trong nguyên phân.

4. Làm cho bộ NST của tế bào sinh dục nhân đôi nhưng không phân li trong giảm phân, rồi tạo điều kiện cho các giao tử này thụ tinh với nhau.

Số phương án đúng là:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D 7. A 13. D 19. C 25. D
2. B 8. B 14. D 20. D 26. C
3. C 9. D 15. A 21. C 27. B
4. B 10. A 16. A 22. D 28. C
5. C 11. B 17. B 23. A 29. A
6. C 12. A 18. D 24. B 30. C

Tham khảo thêm các bài chuyên đề sinh lớp 9 khác:

Mục lục các chuyên đề Sinh học 9:

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 9 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 9 để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


dot-bien-nhiem-sac-the.jsp