Thư viện chuẩn C++ (C++ Standard Library)
Thư viện chuẩn C++ (C++ Standard Library) có thể chia thành hai phần:

 • Thư viện hàm chuẩn trong C++ (Standard Function Library): Thư viện này gồm các hàm mang mục đích tổng quát mà không là một phần của bất kỳ lớp nào. Thư viện hàm chuẩn là kế thừa từ C.

 • Thư viện lớp hướng đối tượng trong C++ (Object Oriented Class Library): Đây là một tập hợp của các lớp và các hàm liên kết.

Thư viện chuẩn C++ cũng kết hợp chặt chẽ Thư viện chuẩn C, với một sự bổ sung và thay đổi nhỏ để hỗ trợ tính an toàn kiểu (type safety).

Thư viện hàm chuẩn trong C++ (Standard Function Library)

Thư viện hàm chuẩn trong C++ được phân chia thành:

 • I/O

 • Xử lý chuỗi và ký tự

 • Toán học

 • Date, Time và vị trí

 • Cấp phát động

 • Hỗn hợp

 • Các hàm cho wide-character

Thư viện lớp hướng đối tượng trong C++ (Object Oriented Class Library)

Thư viện hướng đối tượng chuẩn C++ định nghĩa một tập hợp rộng rãi các lớp mà cung cấp sự hỗ trợ cho các hoạt động phổ biên, gồm xử lý I/O, String, số. Thư viện này bao gồm:

 • Các lớp I/O chuẩn C++

 • Lớp String

 • Lớp thuộc số

 • Lớp STL Container

 • Lớp STL Algorithm

 • Các đối tượng STL Function

 • STL Iterator

 • STL Allocator

 • Thư viện Localization

 • Các lớp Exception Handling

 • Thư viện hỗ trợ hàm hỗn hợp

Loạt bài hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.