3D Transform trong CSSSử dụng 3D Transform trong CSS, bạn có thể di chuyển các phần tử theo 3 trục: x, y và z. Dưới đây là các ví dụ xác định một cách rõ ràng cách phần tử sẽ quay theo các trục.

Các phương thức của 3D Transform trong CSS

Bảng dưới liệt kê các phương thức được sử dụng để gọi 3D Transform trong CSS:

Giá trị Miêu tả
matrix3d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử bởi sử dụng 16 giá trị của một ma trận
translate3d(x,y,z) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x, trục y và trục z
translateX(x) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x
translateY(y) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục y
translateZ(z) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục z
scaleX(x) Được sử dụng để Scale Transform theo trục x
scaleY(y) Được sử dụng để Scale Transform theo trục y
scaleY(y) Được sử dụng để Scale Transform theo trục z
rotateX(angle) Được sử dụng để Rotate Transform theo trục x
rotateY(angle) Được sử dụng để Rotate Transform theo trục y
rotateZ(angle) Được sử dụng để Rotate Transform theo trục z

3D Transform theo trục x trong CSS

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng của 3D Transform theo trục x trong CSS:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#myDiv {
      -webkit-transform: rotateX(150deg); 
      
      /* Safari */
      transform: rotateX(150deg); 
      
      /* Cu phap chuan */
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <div>
   3D Transform trong CSS3
   </div>
   
   <p>Rotate theo truc X</p>
   
   <div id="myDiv">
   3D Transform trong CSS3.
   </div>
   
  </body>
</html>

Kết quả là:

3D Transform theo trục y trong CSS

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng của 3D Transform theo trục y trong CSS:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#yDiv {
      -webkit-transform: rotateY(150deg); 
      
      /* Safari */
      transform: rotateY(150deg); 
      
      /* Cu phap chuan */
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <div>
   3D Transform trong CSS3
   </div>
   
   <p>Rotate theo truc Y</p>
   
   <div id="yDiv">
   3D Transform trong CSS3.
   </div>
   
  </body>
</html>

Kết quả là:

3D Transform theo trục z trong CSS

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng của 3D Transform theo trục z trong CSS:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 200px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#zDiv {
      -webkit-transform: rotateZ(90deg); 
      
      /* Safari */
      transform: rotateZ(90deg); 
      
      /* Cu phap chuan */
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  	 <div>
   3D Transform trong CSS3
   </div>
   
   <p>Rotate theo truc Z</p>
   
   <div id="zDiv">
   3D Transform trong CSS3
   </div>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Loạt bài hướng dẫn Học CSS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: TutorialspointW3Schools

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.