Cụm động từ Count up trong tiếng AnhNghĩa từ Count up

Ý nghĩa của Count up là:

  • Thêm vào, cộng vào

Ví dụ minh họa cụm động từ Count up:

 
- COUNT UP the number of tickets sold, please.
Vui lòng cộng thêm vào số các vé đã bán.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count up trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp