Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 15)Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán lớp 4 (Đề 15)

Bài 1. Tính:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a) 12 tạ 50kg = 1250 kg ….      b) 3m25dm2 = 350dm2

c) 2m250cm2 < 2500cm2 …      d) 10 phút 5 giây > 105 giây …

Bài 4. Tìm y:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5. Hai kho thóc có tất cả 750 tấn thóc. Nếu chuyển 30 tấn thóc ở kho thứ nhất đi nơi khác thì số thóc còn lạ của kho thứ nhất bằng 4/5 số thốc của kho thứ hai. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

Bài 6. Một cửa hàng có số vải hoa bằng 4/9 số vải trắng và ít hơn số vải trắng 235m. Tính số mét vải mỗi loại.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 2.

a) D      b) B      c) B      d)C

Bài 3.

a) Đ        b) S      c) S      d)Đ

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Bài 5.

Sau khi chuyển đi 30 tấn thóc thì số thóc còn lại của hai kho là:

750 – 30 = 720 (tấn)

Theo đề bài cho ta có:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc ở kho thứ hai là: 720 : 9 x 5 = 400 (tấn)

Số thóc ở kho thứ nhất có là: 750 – 400 = 3

50 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 350 tấn:

Kho thứ hai: 400 tấn.

Bài 6.

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số mét vải trắng có là: 235 : 5 x 9 = 423 (m)

Số mét vải hoa có là: 423 – 235 = 188 (m)

Đáp số: Vải hoa: 188m; vải trắng: 423m.

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-2.jsp