Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 14)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 14)

Câu 1:Kết luận nào sau đây là sai khi nói về lực đàn hồi.

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo.

B. Lực đàn hồi tăng khi độ biến dạng lò xo giảm.

C. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo.

D. Lực dàn hồi càng tăng khi độ biến dạng càng tăng.

Câu 2: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 98cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là

A. 102cm.      B. 100cm.      C. 96cm.      D. 94cm.

Câu 3:Dùng hai lực kế loại 5N móc vào nhau, dùng hai tay kéo hai đầu lực kế và đọc số chỉ trên hai lực kế. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Số chỉ của lực kế bên tay phải lớn hơn vì tay phải kéo khỏe hơn tay trái.

B. Số chỉ của lực kế bên tay trái lớn hơn.

C. Số chỉ trên cả hai lực kế như nhau.

D. Cả ba kết luân trên đều sai.

Câu 4: Kết luận nào sau đâ là sai khi nói về trọng lượng riêng của một chất?

A. Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng 1m3 chất đó.

B. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật đó.

C. Trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ với khối lượng riền của vật đó.

D. Trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật tỉ lệ nghịch với thể tích của vật đó.

Câu 5:Dơn vị trọng lượng riêng là:

A. N/m2.      B. N/m3.      C. N.m3.      D. Kg/m3.

Câu 6: Công thúc nào sau đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. D = P.V      B. d = V.P      C. d = V.D      D. d = P/V.

Câu 7:Khi kéo vật khối lượng 1kg leentheo phương thẳng đứng phải cần lực như thế nào?

A. Lực ít nhất bằng 1000N.

B. Lực ít nhất bằng 100N

C. Lực ít nhất bằng 10N.

D. Lực ít nhất bằng 1N.

Câu 8: Một vật có khối lượng bằng 150g thì trọng lượng của vật là

A. 15N.      B. 1,5N.      C. 0,5N.      D. 150N.

Câu 9: Biết rang khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3. Trọng lượng riêng của nhôm là

A. 27000N/m3      B. 2700N/m3.      C. 270N/m3.      D. 27N/m3.

Câu 10: Một vật bằng sắt có khối lượng riêng là 7800kg/m3; thể tích 50dm3. Khối lượng của vật là

A. 390kg.      B. 312kg.      C. 390000kg.      D. 156kg.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn A.

Câu 2:Chọn C

Câu 3:Chọn C.

Câu 4:Chọn D.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Chọn D.

Câu 7: Chọn C.

Câu 8: Chọn B

Câu 9: Chọn A.

Câu 10: Chọn A.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp