Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 19)Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 19)

Câu 1:Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điều iện để kéo một vật lên theo phương thẳng đứng?

A. Cần phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

B. Cần phải dùng một lực có cường độ nhỏ hơn trọng lượng của vật.

C. Cần phải dùng một lực có cường độ lớn hơn rất nhiều lần trọng lượng của vật.

D. Chỉ cần một lực bất kì.

Câu 2: Để nâng một bao xi măng 50kg từ dưới lên, ta cần dùng một lực

A. Lớn hơn 500N.      B. Tối thiểu lầ 500N.

C. Lớn hơn 50N.      D. Bằng 50N.

Câu 3: Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùn hành lên thùng xe ô tô?

A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hang.

B. Lực để kéo vật lên bằng trọng lượng của thùng hàng.

C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của tùng hang.

D. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì.

Câu 4: Kéo từ từ một vật có khối lượng 500g trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cường độ của lực kéo đó?

A. Lực kéo bằng 50N.      B. Lực kéo nhỏ hơn 5N.

C. Lực kéo bằng 5N.      D. Lực kéo bằng 500N.

Câu 5: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của đong bẩy khi sử dụng nó?

Một đòn bẩy có điểm tựa là O, điểm tác dụng của lực F1 là O1, điểm tác dụng của lực F2 là O2..

A. Khi OO2 > OO1 thì F1 >F2.

B. Khi OO2 > OO1 thì F1 < F2.

C. Khi OO2 > OO1 thì F1 = F2

D. Khi OO2 = OO1 thì F1 > F2.

Câu 6:Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định?

Ròng rọc cố định giúp:

A. Làm thay đổ độ lớn của lực kéo.

B. Làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tếp.

C. Làm thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo so với kéo trực tiếp.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.

Câu 7: Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây?

A. Một ròng rọc cố định.      B. Một ròng rọc động.

C. Hai ròng rọc cố định.      D. Một ròng rọc động và một ròng rọc cố định.

Câu 8: Giả sử ta dùng ròng rọc động để nâng một bao gạo có khối lượng 60kg. ta cần tác dụng một lực bằng

A. 600N.      B. 300N.      C. 800N.      D. 1200N.

Câu 9: Chọn câu đúng:

Khi dùng mặt phẳng nghiêng

A. Trọng lượng của vật giảm đi.

B. Hướng của trọng lượng thay đổi.

C. Cả hướng và độ lớn của trọng lượng thay đổi.

D. Trọng lượn của vật khôn thay đổi.

Câu 10: Trong 4 cách sau:

1. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

2. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

3. Giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng.

4. Tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

Những cách nào làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. Cách 2 và 4.

B. Cách 1 và 3.

C. Cách 2 và 3.

D. Cách 1 và 4.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn A.

Câu 2: Chọn B.

Câu 3: Chọn A.

Câu 4: Chọn B.

Câu 5: Chọn A.

Câu 6: Chọn B.

Câu 7: Chọn D.

Câu 8: Chọn B.

Câu 9: Chọn D.

Câu 10: Chọn D.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp