Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 8)



Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 (Đề 8)

Câu 1: Với một cân Roobecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng nhỏ nhất ghi trên cân.

B. Giới hạn đo của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân.

C. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

D. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất.

Câu 2: Đơn vị nào trong các đơn vị sau đây không dùng để đo khối lương?

A. Gam.      B. Kiloogam.      C. Lạng.      D. Lít.

Câu 3: Hai lực cân bằng là hai lực:

A. Mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

B. Tác dụng vào hai vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

C. Tác dụng vào một vật, mạn như nhau, cung phương và ngược chiều.

D. Tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và cùng chiều.

Câu 4:Lực nào không phải là lực đẩy trong các lực sau?

A. Lực của vận động viên đẩy tạ dùng để ném tạ.

B. Lực của tay học sinh tác dụng làm bay tàu bay giấy.

C. Lực của tay học sinh tác dụng vào cặp khi xách cặp đến trường.

D. Lực của lò xo bị ép tác dụng vào tay người.

Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ tống trong các câu sau:

a) Hai lực cân bằng là hai lực ………., có cùng,………. Nhưng ngược ……….

b) Dùng tay ép một lò xo thì lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị ép là lực ……….

c) Lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị dãn là lực ……….

Câu 6: Quả bóng tennis khi đạp xuống sân thì nảy lên, lực của sân tác dụng vào quả bóng:

A. Không làm biến dạng quả bóng và cũng không thay đổi chuyển động của quả bóng.

B. Chỉ làm thay đổi chuyển động của quả bóng.

C. Chỉ làm quả bóng biến dạng nhỏ.

D. Vừa làm cho quả bóng biến dạng, vừa làm thay đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 7: Để nâng vật nặng có khối lượng 30kg ta phải dùng lực nào trong các lực sau đây?

A. F < 300N.      B. F = 300N.

C. F = 30N.      D. 30N < F < 300N.

Câu 8:Trọng lượng của một vật 40g là:

A. 400N.      B. 4N.      C. 0,4N.      D. 40N.

Câu 9: Một người bán trà cần bán một lạng trà, người đó nên sửa dụng loại cân có GHĐ nào trong các cân sau?

A. 0,5kg.      B. 1kg.      C. 2kg.      D. 10kg.

Câu 10: Một bạn kéo một vật lên theo phương thẳng đứng thì phải sử dụng một lực nhỏ nhất bằng 200N. Hỏi rằng nếu hai bạn cùng kéo vật đó lên theo phương thẳng đứng thì mỗi bạn phải sử dụng một lực nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 50N.      B. 200N.      C. 100N.      D. 10N.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Chọn C

Câu 2: Chọn D.

Câu 3: Chọn C.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Điền vào chỗ trống:

a) Hai lực cân bằng là hai lực cùng độ lớn, có cùng phương nhưng ngược chiều.

b) Dùng tay ép một lò xo thì lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị ép là lực đẩy.

c) Lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị dãn là lực kéo.

Câu 6: Chọn D.

Lực của sân tác dụng vào quả bóng vừa làm cho quả bong biến dạng vừa làm thay đổi hướng chuyển động của quả bóng.

Câu 7: Chọn B.

Câu 8: Chọn C.

Câu 9:Chọn A.

Câu 10: Chọn C.

Nếu hai bạn cùng kéo vật đó lên theo phương thẳng đứng thì mỗi bạn phải sử dụng một lực nhỏ nhất bằng nửa khi kéo một người nên F = 100N.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-6-hoc-ki-1.jsp