Đề kiểm tra Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 6)Đề kiểm tra Vật Lí 6 học kì 2 (Đề 6)

Câu 1:Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm.

1. Mỗi đòn bẩy đều có điểm tựa là ……….., điểm tác dụng của vật là …………. Điểm tác dụng của lực nâng vật là ………….

2. Khi dùng đòn bẩy để nâng vật, muốn lực nâng vật …………. , trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng của lực nâng vật.

Câu 2: Khi nhiệt kế rượu (hoặc thủy ngân) nóng lên thì cả bầu chứa rượu (hoặc thủy ngân) đều nóng lên. Tại sao rượu (hoặc thủy ngân) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh?

Câu 3: Cho đường biểu diễn nhiệt độ theo thời gian khi làm lạnh một chất lỏng (hình vẽ)

Đề kiểm tra Vật Lí 6

a. Trong khoảng thời gian nào chất tồn tại ở thể lỏng? thể lỏng và thể rắn? thể rắn?

b. Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiện quá trình nào? Giải thích?

c. Đây là chất gì? Tại sao?

Câu 4: Em hãy đổi 80F, 450F, 1230F, 1970F ra 0C.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

1. Mỗi đòn bẩy đều có điểm tựa là O, điểm tác dụng của vật là O1, điểm tác dụng của lực nâng vật là O2

2. nhỏ hơn, nhỏ hơn

Câu 2: Khi nhiệt kế rượu (hoặc thủy ngân) nóng lên thì cả bầu chứa rượu (hoặc thủy ngân) đều nóng lên. Tuy nhiên rượu (hoặc thủy ngân) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh vì rượu (hoặc thủy ngân) dãn nở nhiều hơn thủy tinh.

Câu 3:

a) trong khoảng thời gian từ phút thứ 0 đến thứ 3 chất tồn tại ở thể lỏng. Trong khoảng từ phút thứ 3 đến phút thứ 6, chất chất tồn tại ơ thể lỏng và rắn. Trong khoảng từ phút thứ 6 đến phút thứ 8, chất tồn tại ở thể rắn.

b) Đoạn thẳng nằm ngang trên đường biểu diễn thể hiên quá trình đông đặc. Vì trong quá trong khoảng thời gian này ta thấy nhiệt độ của vật không thay đổi.

c) Đây là nước đá. Vì ta thấy chất này xảy ra quá trình đông đặc ở 00C mà nước đá cũng xảy ra quá trình nóng chảy và đông đặc ở 00C.

Câu 4:

+80F = (8 – 32)/1,8 = -13,330C.

+450F = (45 – 32)/1,8 = 7,220C.

+1230F = (123 – 32)/1,8 = 50,550C.

+1970F = (197 – 32)/1,8 = 91,670C.

Các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-vat-li-6-hoc-ki-2.jsp