Giải Toán 12 nâng cao Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Chương 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Để học tốt Toán 12 nâng cao, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Giải Tích 12 nâng cao được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải Tích 12 nâng cao.

Bài tập (trang 22 sgk Giải Tích 12 nâng cao)

Các bài giải bài tập Giải Tích 12 nâng cao chương 1 khác: