Ví dụ về Message trong HTTPVí dụ 1

HTTP yêu cầu rút trang hello.htm từ Server đang chạy trên tutorialspoint.com.

Client yêu cầu:

GET /hello.htm HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.tutorialspoint.com
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

Server phản hồi:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
Content-Length: 88
Content-Type: text/html
Connection: Closed
<html>
  <body>

  <h1>Hello, World!</h1>

  </body>
</html>

Ví dụ 2

HTTP yêu cầu rút trang t.html mà không tồn tại trên Server đang chạy trên tutorialspoint.com.

Client yêu cầu

GET /t.html HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.tutorialspoint.com
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

Server phản hồi

HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Sun, 18 Oct 2012 10:36:20 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Length: 230
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: Closed
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>

<head>
  <title>404 Not Found</title>
</head>

<body>
  <h1>Not Found</h1>
  <p>The requested URL /t.html was not found on this server.</p>
</body>

</html>

Ví dụ 3

HTTP yêu cầu rút trang hello.htm từ Server đang chạy trên tutorialspoint.com nhưng yêu cầu đi kèm với một phiên bản HTTP không chính xác:

Client yêu cầu

GET /hello.htm HTTP1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.tutorialspoint.com
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

Server phản hồi

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun, 18 Oct 2012 10:36:20 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Length: 230
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: Closed
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>

<head>
  <title>400 Bad Request</title>
</head>

<body>
  <h1>Bad Request</h1>
  <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<p>
  <p>The request line contained invalid characters following the protocol string.<p>
</body>

</html>

Ví dụ 4

HTTP yêu cầu để gửi dữ liệu mẫu tới trang process.cgi trên một Server đang chạy trên tutorialspoint.com. Server trả lại tên đã truyền sau khi thiết lập chúng như là các cookie:

Client yêu cầu

POST /cgi-bin/process.cgi HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
Host: www.tutorialspoint.com
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 60
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: Keep-Alive

first=Zara&last=Ali

Server phản hồi

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Length: 88
Set-Cookie: first=Zara,last=Ali;domain=tutorialspoint.com;Expires=Mon, 19-
Nov-2010 04:38:14 GMT;Path=/
Content-Type: text/html
Connection: Closed
<html>

<body>
  <h1>Hello Zara Ali</h1>
</body>

</html>

Loạt bài hướng dẫn học HTTP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com