Immutable String trong JavaTrong Java, các đối tượng chuỗi là immutable. Immutable nghĩa là không thể thay đổi hay không thể sửa đổi. Một khi đối tượng String đã được tạo thì dữ liệu hoặc trạng thái của nó không thể bị thay đổi nhưng một đối tượng String được tạo. Bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu khái niệm Immutable trong Java:

class Testimmutablestring{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="vietjack"; 
  s.concat(" vietjackteam");//phuong thuc concat() phu them vao cuoi chuoi 
  System.out.println(s);//se in vietjack vi string la immutable 
 } 
} 

Ở đây, "vietjack" là không bị thay đổi nhưng một đối tượng mới được tạo với "vietjackteam". Đó là tại sao String trong Java là không thể sửa đổi. Trong ví dụ trên, hai đối tượng được tạo, nhưng biến tham chiếu vẫn tham chiếu tới "vietjack" chứ không tham chiếu tới "vietjackteam".

Nhưng nếu chúng ta gán nó tới biến tham chiếu một cách tường minh, thì nó sẽ tham chiếu tới đối tượng "vietjackteam". Ví dụ:

class Testimmutablestring1{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="vietjack"; 
  s=s.concat(" vietjackteam"); 
  System.out.println(s); 
 } 
} 

Trong trường hợp này, s trỏ tới "vietjackteam". Bạn nên chú ý rằng đối tượng "vietjack" vẫn không bị sửa đổi.

Tại sao đối tượng String là Immutable trong Java?

Bởi vì Java sử dụng khái niệm String Literal. Giả sử có 5 biến tham chiếu, tất cả tham chiếu tới một đối tượng "vietjack". Nếu một biến tham chiếu thay đổi giá trị của đối tượng, nó sẽ có tác động tới tất cả các biến tham chiếu khác. Đó là tại sao đối tượng String là Immutable trong Java.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.