Lớp Wrapper trong JavaLớp Wrapper trong Java cung cấp kỹ thuật để chuyển đổi kiểu gốc primitive thành đối tượng và từ đối tượng thành kiểu gốc. Từ J2SE 5.0, đặc điểm autoboxing và unboxing sẽ tự động chuyển đổi primitive thành object (là autoboxing) và từ object thành primitive (là unboxing). Một trong 8 lớp của java.lang package là lớp Wrapper trong Java. Bảng dưới đây liệt kê danh sách 8 lớp Wrapper:

Kiểu gốc Lớp Wrapper
boolean Boolean
char Character
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double

Ví dụ: chuyển đổi từ kiểu gốc Primitive thành Wrapper

public class WrapperExample1{ 
public static void main(String args[]){ 
//Chuyen doi int thanh Integer 
int a=20; 
Integer i=Integer.valueOf(a);//Chuyen doi int thanh Integer 
Integer j=a;//Day la autoboxing, bay gio compiler se viet la Integer.valueOf(a) 
 
System.out.println(a+" "+i+" "+j); 
}} 

Ví dụ: chuyển đổi từ Wrapper thành kiểu gốc Primitive

public class WrapperExample2{  
public static void main(String args[]){  
//Chuyen doi Integer thanh int  
Integer a=new Integer(3);  
int i=a.intValue();//Chuyen doi Integer thanh int 
int j=a;//Day la unboxing, bay gio compiler se viet la a.intValue()  
  
System.out.println(a+" "+i+" "+j);  
}}  

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.