Set Interface trong JavaSet Interface trong Java là một Collection mà không chứa các bản sao phần tử.

Set Interface trong Java chỉ chứa các phương thức được kế thừa từ Collection và thêm sự giới hạn về việc ngăn cấm các phần tử bản sao.

Set Interface cũng thêm các hoạt động hashCode cho phép Set Interface so sánh một cách có ý nghĩa ngay cả khi kiểu triển khai của nó là khác.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Các phương thức được khai báo bởi Set Interface trong Java được liệt kê trong bảng sau:

STT Phương thức và Miêu tả
1 add( )

Thêm một đối tượng tới Collection đó

2 clear( )

Gỡ bỏ tất cả đối tượng từ Collection đó

3 contains( )

Trả về true nếu một đối tượng đã cho là một phần tử bên trong Collection đó

4isEmpty( )

Trả về true nếu Collection không có phần tử nào

5iterator( )

Trả về một đối tượng Iterator cho Collection mà có thể được sử dụng để thu nhận một đối tượng

6remove( )

Gỡ bỏ một đối tượng đã xác định từ Collection đó

7 size( )

Trả về số phần tử trong Collection đó

Ví dụ

Set Interface có sự triển khai trong các lớp đa dạng như HashSet, TreeSet, LinkedHashSet. Ví dụ sau giải thích các tính năng của Set Interface trong Java:

import java.util.*;

public class SetDemo {

 public static void main(String args[]) { 
   int count[] = {34, 22,10,60,30,22};
   Set<Integer> set = new HashSet<Integer>();
   try{
    for(int i = 0; i<5; i++){
      set.add(count[i]);
    }
    System.out.println(set);
 
    TreeSet sortedSet = new TreeSet<Integer>(set);
    System.out.println("Danh sach da qua sap xep la:");
    System.out.println(sortedSet);

    System.out.println("Phan tu dau tien cua tap hop la: "+
             (Integer)sortedSet.first());
    System.out.println("Phan tu cuoi cung cua tap hop la: "+
            (Integer)sortedSet.last());
   }
   catch(Exception e){}
 }
} 

Nó sẽ cho kết quả sau:

[amrood]$ java SetDemo
[34, 30, 60, 10, 22]
Danh sach da qua sap xep la:
[10, 22, 30, 34, 60]
Phan tu dau tien cua tap hop la: 10
Phan tu cuoi cung cua tap hop la: 60

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.