SortedSet Interface trong JavaSortedSet Interface trong Java kế thừa Set và khai báo các hành vi của một Set được xếp thứ tự tăng dần. Ngoài những phương thức được định nghĩa bởi Set, thì SortedSet Interface trong Java khai báo các phương thức được liệt kê trong bảng dưới đây.

Một số phương thức ném một NoSuchElementException khi không có item nào được chứa trong Set đang gọi. Một ClassCastException được ném khi một đối tượng không tương thích với phần tử trong một Set.

Để hiểu sâu hơn các khái niệm được trình bày trong chương này, mời bạn tham khảo loạt bài: Ví dụ về Collection trong Java.

Một NullPointerException được ném nếu cố gắng sử dụng một đối tượng null và null không được phép trong Set.

STT Phương thức và Miêu tả
1 Comparator comparator( )

Trả về bộ so sánh của Sorted Set đang gọi. Nếu thứ tự tự nhiên được sử dụng cho Set này, thì trả về null

2 Object first( )

Trả về phần tử đầu tiên trong Sorted Set đang gọi

3 SortedSet headSet(Object end)

Trả về một SortedSet chứa các phần tử nhỏ hơn end mà được chứa trong Sorted Set đang gọi. Các phần tử trong sorted set trả về cũng được tham chiếu bởi Sorted Set đang gọi

4 Object last( )

Trả về phần tử cuối cùng trong Sorted Set đang gọi

5 SortedSet subSet(Object start, Object end)

Trả về một Sorted Set mà bao gồm các phần tử giữa start và end-1. Các phần tử trong Collection trả về cũng được tham chiếu bởi đối tượng đang gọi

6 SortedSet tailSet(Object start)

Trả về một SortedSet mà chứa các phần tử lớn hơn hoặc bằng start mà được chứa trong sorted set. Các phần tử trong set trả về cũng được tham chiếu bởi đối tượng đang gọi

Ví dụ

SortedSet Interface trong Java có sự triển khai trong các lớp đa dạng như TreeSet … Sau đây là ví dụ minh họa một lớp TreeSet trong Java:

public class SortedSetTest {

  public static void main(String[] args) {

   // Tap sortedset
   SortedSet set = new TreeSet(); 

   // Them phan tu vao set
   set.add("b");
   set.add("c");
   set.add("a");

   // Lap qua cac phan tu trong set
   Iterator it = set.iterator();
   while (it.hasNext()) {
     // Lay phan tu
     Object element = it.next();
     System.out.println(element.toString());
   }
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

a
b
c

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


collection_trong_java.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.