Cập nhật ResultSet trong JDBCTương tự như khi quan sát dữ liệu trong ResultSet, bạn có thể sử dụng rất nhiều phương thức (có 2 phiên bản cho chỉ mục cột và tên cột) của ResultSet Interface để cập nhật dữ liệu. Chẳng hạn như updateArray, updateByte, updateString, updateInt, …

Bạn nên chú ý là các phương thức update này không cập nhật cơ sở dữ liệu cơ sở (Underlying Database). Để cập nhật cơ sở dữ liệu này, bạn nên sử dụng phương thức updateRow hoặc insertRow.

Dưới đây mình miêu tả một số phương thức:

1. public void updateInt(int chi_muc_cot, int x) throws SQLException

Cập nhật giá trị của cột trong hàng hiện tại hoặc trong hàng đang được chèn tới giá trị nguyên x.

2. public void updateInt(int ten_cot, int x) throws SQLException

Cập nhật giá trị của tên cột đã cho trong hàng hiện tại hoặc hàng đang được chèn tới giá trị nguyên x.

3. public void updateString(int chi_muc_cot, String x) throws SQLException

Cập nhật giá trị của cột trong hàng hiện tại hoặc trong hàng đang được chèn tới giá trị x ở dạng chuỗi.

4. public void updateString(int ten_cot, String x)

Cập nhật giá trị của tên cột đã cho trong hàng hiện tại hoặc hàng đang được chèn tới giá trị x ở dạng chuỗi.

...

Ví dụ minh họa cập nhật ResultSet trong JDBC

Ví dụ dưới đây sẽ minh họa các hoạt động INSERT, UPDATE, và DELETE trên một bảng dữ liệu.

package com.vietjack.jdbc; 

//Buoc 1: Ban can inport cac package can thiet
import java.sql.*;

public class ViDuJDBC {
  // Ten cua driver va dia chi URL cua co so du lieu
  static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
  static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/sinhvien";

  // Ten nguoi dung va mat khau cua co so du lieu
  static final String USER = "root";
  static final String PASS = "123456";
  
 public static void main(String[] args) {
  Connection conn = null;
  try{
   // Buoc 2: Dang ky Driver
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

   // Buoc 3: Mo mot ket noi
   System.out.println("Dang ket noi toi co so du lieu ...");
   conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);

   // Buoc 4: Thuc thi truy van
   System.out.println("Tao cac lenh truy van SQL ...");
   Statement stmt = conn.createStatement(
              ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
              ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
   
   String sql = "SELECT mssv, ho, ten, diemthi FROM sinhvienk60";
   ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);

   System.out.println("Liet ke result set de tham chieu ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 6: Lap qua result set va tru diemthi di 0.5
   // Di chuyen toi vi tri truoc hang dau tien de vong lap while lam viec chinh xac
   rs.beforeFirst();
   // Buoc 7: Lay du lieu result set
   while(rs.next()){
     // Lay du lieu boi su dung ten cot
     int diemThiMoi = rs.getInt("diemthi") - 0.5;
     rs.updateDouble( "diemthi", diemThiMoi );
     rs.updateRow();
   }
   System.out.println("Liet ke result set de hien thi diem thi moi ...");
   printRs(rs);
   // Chen mot ban ghi vao trong bang.
   //Move to insert row and add column data with updateXXX()
   System.out.println("Chen mot ban ghi moi ...");
   rs.moveToInsertRow();
   rs.updateInt("mssv",4);
   rs.updateString("ho","Cao Thi Thanh");
   rs.updateString("ten","Hien");
   rs.updateInt("diemthi",5);
   // Ky thac hang vua chen
   rs.insertRow();

   System.out.println("Liet ke result set de hien thi cac ban ghi ...");
   printRs(rs);
   
   // Xoa ban ghi thu hai trong bang.
   // Thiet lap vi tri con tro tai hang thu hai
   rs.absolute( 2 );
   System.out.println("Liet ke ban ghi truoc khi xoa ...");
   // Lay du lieu boi su dung ten cot
   int mssv = rs.getInt("mssv");
   int diemthi = rs.getInt("diemthi");
   String ho = rs.getString("ho");
   String ten = rs.getString("ten");

   // Hien thi cac gia tri
    System.out.print("\nMSSV: " + mssv);
    System.out.print("\nHo: " + ho);
    System.out.println("\nTen: " + ten);
    System.out.print("\nDiem Thi: " + diemthi);
    System.out.print("\n=================");

   // Xoa hang
   rs.deleteRow();
   System.out.println("Liet ke result set sau khi xoa ...");
   printRs(rs);

   // Buoc 8: Don sach moi truong va giai phong resource
   rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();
  }catch(SQLException se){
   // Xu ly cac loi cho JDBC
   se.printStackTrace();
  }catch(Exception e){
   // Xu ly cac loi cho Class.forName
   e.printStackTrace();
  }finally{
   // Khoi finally duoc su dung de dong cac resource
   try{
     if(conn!=null)
      conn.close();
   }catch(SQLException se){
     se.printStackTrace();
   }// Ket thuc khoi finally
  }// Ket thuc khoi try
  System.out.println("\nVietJack chuc cac ban hoc tot!");
}// Ket thuc main

  public static void printRs(ResultSet rs) throws SQLException{
   // Bao dam rang chung ta bat dau tu hang dau tien
   rs.beforeFirst();
   while(rs.next()){
     // Lay du lieu boi su dung ten cot
     int mssv = rs.getInt("mssv");
     int diemthi = rs.getInt("diemthi");
     String ho = rs.getString("ho");
     String ten = rs.getString("ten");

     // Hien thi cac gia tri
    System.out.print("\nMSSV: " + mssv);
    System.out.print("\nHo: " + ho);
    System.out.println("\nTen: " + ten);
    System.out.print("\nDiem Thi: " + diemthi);
    System.out.print("\n=================");
   }
   System.out.println();
  }// Ket thuc printRs()
}// Ket thuc ViDuJDBC

Bạn sao chép, dán và lưu ví dụ trong ViDuJDBC.java, sau đó chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Cập nhật Result Set trong JDBC Cập nhật Result Set trong JDBC Cập nhật Result Set trong JDBC Cập nhật Result Set trong JDBC

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.