Connection Interface trong JDBC
Đối tượng Connection biểu diễn ngữ cảnh giao tiếp. Đối tượng của Connection có thể được sử dụng để lấy đối tượng của Statement và DatabaseMetaData. Connection Interface cung cấp nhiều phương thức để quản lý giao tác như commit(), rollback(), …

Khi cấu hình một Connection, các ứng dụng JDBC nên sử dụng phương thức thích hợp, chẳng hạn như setAutoCommint hoặc setTransactionIsolation. Các ứng dụng không nên triệu hồi các lệnh SQL trực tiếp để thay đổi cấu hình của Connection khi đã có một phương thức JDBC có sẵn.

Theo mặc định, đối tượng Connection trong chế độ auto-commit, tức là nó tự động ký thác các thay đổi sau khi thực thi mỗi lệnh. Nếu chế độ auto-commit đã bị vô hiệu hóa, thì phương thức commit phải được gọi tường minh để ký thác các thay đổi.

Một số phương thức của Connection Interface

Dưới đây là một số phương thức được sử dụng phổ biến của Connection Interface:

1. public Statement createStatement()

Phương thức này tạo đối tượng Statement để thực thi các truy vấn SQL.

2. public Statement createStatement(int resultSetType,int resultSetConcurrency) throws SQLException

Phương thức này tạo một đối tượng Statement mà sẽ tạo các đối tượng ResultSet với type và concurrency đã cung cấp.

Tham số resultSetType là một trong các kiểu sau ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, hoặc ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE.

Tham số resultSetConcurrency là một trong các kiểu ResultSet.CONCUR_READ_ONLY hoặc ResultSet.CONCUR_UPDATABLE.

3. public void setAutoCommit(boolean autoCommit) throws SQLException

Phương thức này thiết lập Connection trong chế độ auto-commit. Nếu một Connection trong chế độ tự động ký thác thì tất cả các lệnh SQL của nó sẽ được thực thi và ký thác sau mỗi giao tác. Theo mặc định thì các Connection mới là trong chế độ auto-commit. Nếu tham số autoCommit được thiết lập là true tức là kích hoạt chế độ auto-commit, nếu là false là vô hiệu hóa chế độ này.

4. public void commit() throws SQLException

Phương thức này lưu các thay đổi đã được thực hiện trước đó. Phương thức này nên chỉ được sử dụng khi chế độ auto-commit đã bị vô hiệu hóa.

5. public void rollback()

Phương thức này xóa tất cả các thay đổi đã được thực hiện trước đó và quay về trạng thái trước khi thực hiện thay đổi. Phương thức này được gọi trên một kết nối đã được đóng hoặc đối tượng Connection này là trong chế độ auto-commit.

6. public void close()

Phương thức này đóng kết nối và giải phóng resource ngay lập tức thay vì chờ đợi chúng tự động được giải phóng. Phương thức này sẽ không hoạt động nếu bạn gọi nó trên một đối tượng đã bị đóng.

7. setSavepoint (String ten) throws SQLException

Phương thức này tạo một savepoint với tên ten đã cho trong giao tác hiện tại và trả về đối tượng Savepoint mới biểu diễn nó. Ở đây ten là tên của savepoint.