Kết nối JDBC với OracleChương này, chúng ta cùng tìm hiểu các bước đơn giản để thiết lập một kết nối JDBC với Oracle Database.

Để kết nối ứng dụng Java với Oracle Database, bạn cần tải ojdbc14.jar file. Sau đó, bạn theo một trong hai cách:

1. Dán ojdbc14.jar file trong JRE/lib/ext folder.

2. Thiết lập classpath:

 • Thiết lập classpath tạm thời: đầu tiên bạn tìm ojdbc14.jar file, sau đó mở command prompt và viết: C:>set classpath=c:\folder\ojdbc14.jar;.;

 • Thiết lập classpath vĩnh viễn: Vào MyComputer properties -> advanced tab -> environment variables -> tạo tab mới user variable -> viết giá trị path trong tên biến -> dẫn đến thư mục bin của cài đăt java -> ok -> ok -> ok.

 • Xây dựng ClassPath của ngôn ngữ Java

  Trong variable name, bạn viết classpath và trong variable value, bạn dán path là C:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\jdbc\lib\ojdbc14.jar;.;

Sau đó, để kết nối ứng dụng Java với Oracle Database, bạn thực hiện theo 5 bước như dưới đây. Trong ví dụ, mình sử dụng Oracle10G Database. Vì thế, chúng ta cần biết các thông tin sau về Oracle Database:

1. Lớp Driver cho Oracle Database là oracle.jdbc.driver.OracleDriver.

2. Địa chỉ kết nối cho Oracle10G Database là jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe. Trong đó:

 • jdbc là API

 • oracle là cơ sở dữ liệu

 • thin là driver

 • localhost là tên server mà Oracle đang chạy (chúng ta cũng có thể sử dụng địa chỉ IP tại đây)

 • 1521 là số hiệu cổng

 • xe là tên Oracle Service

Bạn có thể lấy tất cả thông tin này từ tnsnames.ora file.

3. Username mặc định cho Oracle Database là system.

4. Password được cung cấp bởi người dùng tại thời điểm cài đặt Oracle Database.

Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một bảng trong Oracle Database.

// Tao co so du lieu co ten la sinhvien
create database sinhvien; 
// Chon co so du lieu de lam viec
use sinhvien; 
// Tao bang hocphi trong co so du lieu tren
create table hocphi(mssv number(10),ho varchar2(50), ten varchar2(30),hocphi number(3));

Ví dụ để kết nối ứng dụng Java với Oracle Database

Trong ví dụ này, mình sử dụng username mặc định là system và password của mình là 123oracle. Chương trình đơn giản này được sử dụng để lấy tất cả bản ghi có trong bảng hocphi. Mình đã liệt kê và comment chi tiết về các bước trong khi kết nối ứng dụng Java với Oracle Database để bạn tiện theo dõi.

package com.vietjack.jdbc;

import java.sql.*; 
class ViDuJDBC{ 
public static void main(String args[]){ 
try{ 
// Buoc 1: Tai lop Driver 
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 
 
// Buoc 2: Tao doi tuong Connection 
Connection con=DriverManager.getConnection( 
"jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe","system","123oracle"); 
 
// Buoc 3: Tao doi tuong Statement 
Statement stmt=con.createStatement(); 
 
// Buoc 4: Thuc thi truy van 
ResultSet rs=stmt.executeQuery("select * from hocphi"); 
while(rs.next()) 
System.out.println(rs.getInt(1)+" "+rs.getString(2)+" "+rs.getString(3)+ rs.getInt(4)); 
 
// Buoc 5: Dong doi tuong Connection 
con.close(); 
 
}catch(Exception e){ System.out.println(e);} 
 
} 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.