Lớp DriverManager trong JDBC
Lớp DriverManager hoạt động như một giao diện giữa người dùng và các driver. Nó theo dõi các driver có sẵn và xử lý việc thiết lập kết nối giữa một Database và Driver thích hợp. Lớp DriverManager duy trì một danh sách các lớp Driver mà đã được đăng ký bởi chính chúng bằng cách gọi phương thức DriverManager.registerDriver().

Một số phương thức được sử dụng phổ biến của lớp DriverManager

1. public static void registerDriver(Driver driver) throws SQLException

Phương thức này được sử dụng để đăng ký driver đã cho với DriverManager.

2. public static void deregisterDriver(Driver driver)

Phương thức này được sử dụng để xóa driver đã cho khỏi danh sách đăng ký với DriverManager.

3. public static Connection getConnection(String url)

Phương thức này được sử dụng để thiết lập kết nối với URL đã cho.

4. public static Connection getConnection(String url,String userName,String password)

Phương thức này được sử dụng để thiết lập kết nối với URL, username, và password đã cho.

5. public static void setLoginTimeout(int second)

Phương thức này thiết lập thời gian (bằng giây) tối đa mà một driver sẽ đợi trong khi cố gắng kết nối với một Database.

6. public static int getLoginTimeout()

Phương thức này lấy thời gian (bằng giây) tối đa mà một driver sẽ đợi trong khi cố gắng đăng nhập vào một Database.