Lớp CardLayout trong Java SwingLớp CardLayout quản lý các thành phần theo một phương thức mà chỉ có một thành phần là nhìn thấy (visible) tại một thời điểm. Nó xem xét mỗi thành phần như là một card, và container hoạt động như là một stack của các card, và đó là lý do tại sao gọi là CardLayout.

Cú pháp khai báo cho lớp Java.awt.CardLayout là:

public class CardLayout
  extends Object
   implements LayoutManager2, Serializable

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Các constructor của lớp CardLayout

CardLayout(): tạo một Card Layout với các khoảng cách theo chiều dọc và ngang là 0.

CardLayout(int hgap, int vgap): tạo một Card Layout với các khoảng cách gap theo chiều dọc và ngang đã cho

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp CardLayout

public void next(Container parent): được sử dụng để lật tới card tiếp theo của container đã cho

public void previous(Container parent): được sử dụng để lật tới card trước đó của container đã cho

public void first(Container parent): được sử dụng để lật tới card đầu tiên của container đã cho

public void last(Container parent): được sử dụng để lật tới card cuối cùng của container đã cho

public void show(Container parent, String name): được sử dụng để lật tới card đã được xác định bởi tên name đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp CardLayout

import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
import javax.swing.*; 
 
public class CardLayoutExample extends JFrame implements ActionListener{ 
CardLayout card; 
JButton b1,b2,b3; 
Container c; 
  CardLayoutExample(){ 
     
    c=getContentPane(); 
    card=new CardLayout(40,30); 
//tao doi tuong CardLayout khong gian chieu ngang la 40 va chieu doc la 30 
    c.setLayout(card); 
     
    b1=new JButton("Apple"); 
    b2=new JButton("Boy"); 
    b3=new JButton("Cat"); 
    b1.addActionListener(this); 
    b2.addActionListener(this); 
    b3.addActionListener(this); 
       
    c.add("a",b1);c.add("b",b2);c.add("c",b3); 
             
  } 
  public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
  card.next(c); 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    CardLayoutExample cl=new CardLayoutExample(); 
    cl.setSize(400,400); 
    cl.setVisible(true); 
    cl.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
  } 
} 

Ví dụ khác về lớp CardLayout

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingLayoutDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;
  private JLabel msglabel;

  public SwingLayoutDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo(); 
   swingLayoutDemo.showCardLayoutDemo();    
  }
   
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
	    System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }
  
  private void showCardLayoutDemo(){
   headerLabel.setText("Layout in action: CardLayout");   

   final JPanel panel = new JPanel();
   panel.setBackground(Color.CYAN);
   panel.setSize(300,300);

   CardLayout layout = new CardLayout();
   layout.setHgap(10);
   layout.setVgap(10);
   panel.setLayout(layout);    

   JPanel buttonPanel = new JPanel(new FlowLayout());

   buttonPanel.add(new JButton("OK"));
   buttonPanel.add(new JButton("Cancel"));  

   JPanel textBoxPanel = new JPanel(new FlowLayout());

   textBoxPanel.add(new JLabel("Name:"));
   textBoxPanel.add(new JTextField(20));

   panel.add("Button", buttonPanel);
   panel.add("Text", textBoxPanel);
   
   final DefaultComboBoxModel panelName = new DefaultComboBoxModel();

   panelName.addElement("Button");
   panelName.addElement("Text");
   
   final JComboBox listCombo = new JComboBox(panelName);  
   listCombo.setSelectedIndex(0);

   JScrollPane listComboScrollPane = new JScrollPane(listCombo);  

   JButton showButton = new JButton("Show");

   showButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      String data = "";
      if (listCombo.getSelectedIndex() != -1) { 
        CardLayout cardLayout = (CardLayout)(panel.getLayout());
        cardLayout.show(panel, 
        (String)listCombo.getItemAt(listCombo.getSelectedIndex()));	        
      }       
      statusLabel.setText(data);
     }
   }); 
	 
   controlPanel.add(listComboScrollPane);
   controlPanel.add(showButton);
	 controlPanel.add(panel);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp