Event Listener trong Java Swing
Event Listener biểu diễn các giao diện chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện. Java cung cấp các lớp Event Listener đa dạng, nhưng trong chương này chúng ta chỉ tập trung vào các lớp mà thường xuyên được sử dụng. Mỗi phương thức của một Event Listener có một tham số đơn là một đối tượng mà là lớp con của lớp EventObject.

EventListener Interface là một marker interface mà mỗi listener phải kế thừa. Lớp này được định nghĩa trong java.util package.

Cú pháp để khai báo java.util.EventListener Interface là:

public interface EventListener

Các Event Listener Interface trong Java Swing

Bảng dưới liệt kê một số Event Listener được sử dụng phổ biến:

STTLớp & Miêu tả
1 ActionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận action event

2 ComponentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận component event

3 ItemListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận item event

4 KeyListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận key event

5 MouseListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse event

6 WindowListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận window event

7 AdjustmentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận adjusmtent event

8 ContainerListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận container event

9 MouseMotionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse motion event

10 FocusListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận focus event