Lớp FlowLayout trong Java SwingLớp FlowLayout được sử dụng để sắp xếp các thành phần trong một line, line sau nối tiếp line trước (trong một luồng từ trái qua phải left-to-right flow). Nó là Layout mặc định của applet hoặc panel. Cú pháp để khai báo lớp java.awt.FlowLayout là:

public class FlowLayout
  extends Object
   implements LayoutManager, Serializable

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp FlowLayout này bao gồm các trường sau:

 • static int CENTER: Giá trị này chỉ rằng mỗi hàng của các thành phần nên được căn chỉnh vào giữa.

 • static int LEADING: Giá trị này chỉ rằng mỗi hàng của các thành phần nên được căn chỉnh theo cạnh chủ đạo (leading edge) theo hướng của container, ví dụ: căn chỉnh theo cạnh trái theo hướng left-to-right.

 • static int LEFT: Giá trị này chỉ rằng mỗi hàng của các thành phần nên được căn chỉnh trái.

 • static int RIGHT: Giá trị này chỉ rằng mỗi hàng của các thành phần nên được căn chỉnh phải.

 • static int TRAILING: Giá trị này chỉ rằng mỗi hàng của các thành phần nên được căn chỉnh theo cạnh trailing edge theo hướng của container, ví dụ: căn chỉnh theo cạnh phải theo hướng left-to-right.

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp FlowLayout

FlowLayout(): tạo một Flow Layout với căn chỉnh trung tâm và một khoảng cách gap theo chiều dọc và ngang là 5 đơn vị.

FlowLayout(int align): tạo một Flow Layout với căn chỉnh align đã cho và một khoảng cách gap theo chiều dọc và ngang là 5 đơn vị.

FlowLayout(int align, int hgap, int vgap): tạo một Flow Layout với căn chỉnh align đã cho và một khoảng cách gap theo chiều dọc và ngang đã được xác định.

Ví dụ đầu tiên về FlowLayout

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
 
public class MyFlowLayout{ 
JFrame f; 
MyFlowLayout(){ 
  f=new JFrame(); 
   
  JButton b1=new JButton("1"); 
  JButton b2=new JButton("2"); 
  JButton b3=new JButton("3"); 
  JButton b4=new JButton("4"); 
  JButton b5=new JButton("5"); 
       
  f.add(b1);f.add(b2);f.add(b3);f.add(b4);f.add(b5); 
   
  f.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); 
  //thiet lap flow layout la can chinh phai 
 
  f.setSize(300,300); 
  f.setVisible(true); 
} 
public static void main(String[] args) { 
  new MyFlowLayout(); 
} 
} 

Ví dụ khác về FlowLayout

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingLayoutDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;
  private JLabel msglabel;

  public SwingLayoutDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo(); 
   swingLayoutDemo.showFlowLayoutDemo();    
  }
   
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showFlowLayoutDemo(){
   headerLabel.setText("Layout in action: FlowLayout");   

   JPanel panel = new JPanel();
   panel.setBackground(Color.darkGray);
   panel.setSize(200,200);
   FlowLayout layout = new FlowLayout();
   layout.setHgap(10);       
   layout.setVgap(10);
   panel.setLayout(layout);    
   panel.add(new JButton("OK"));
   panel.add(new JButton("Cancel"));    

   controlPanel.add(panel);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.