Lớp GridBagLayout trong Java Swing



GridBagLayout là một lớp quản lý layout linh động. Đối tượng của GridBagLayout căn chỉnh các thành phần theo chiều dọc, ngang hoặc theo baseline của chúng mà không yêu cầu các thành phần phải có cùng kích cỡ. Cú pháp khai báo cho lớp java.awt.GridBagLayout là:

public class GridBagLayout
  extends Object
   implements LayoutManager2, Serializable

Lớp GridBagLayout có GridBagLayout() constructor để tạo một GridBag Layout.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp GridBagLayout này gồm các trường sau:

 • static int DEFAULT_SIZE: Chỉ kích cỡ từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.

 • static int PREFERRED_SIZE: Chỉ kích cỡ được ưu tiên từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.

Ví dụ về lớp GridBagLayout

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingLayoutDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;
  private JLabel msglabel;

  public SwingLayoutDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo(); 
   swingLayoutDemo.showGridBagLayoutDemo();    
  }
   
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showGridBagLayoutDemo(){
   headerLabel.setText("Layout in action: GridBagLayout");   

   JPanel panel = new JPanel();
   panel.setBackground(Color.darkGray);
   panel.setSize(300,300);
   GridBagLayout layout = new GridBagLayout();

   panel.setLayout(layout);    
   GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

   gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
   gbc.gridx = 0;
   gbc.gridy = 0;
   panel.add(new JButton("Button 1"),gbc);

   gbc.gridx = 1;
   gbc.gridy = 0;
   panel.add(new JButton("Button 2"),gbc); 

   gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
   gbc.ipady = 20;  
   gbc.gridx = 0;
   gbc.gridy = 1;
   panel.add(new JButton("Button 3"),gbc); 

   gbc.gridx = 1;
   gbc.gridy = 1;    
   panel.add(new JButton("Button 4"),gbc); 

   gbc.gridx = 0;
   gbc.gridy = 2;   
   gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
   gbc.gridwidth = 2;
   panel.add(new JButton("Button 5"),gbc); 

   controlPanel.add(panel);

   mainFrame.setVisible(true); 
  }
}

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


layout_trong_java_swing.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.