Lớp JComboBox trong Java SwingLớp JComboBox là một thành phần mà kết hợp một button, một trường có thể chỉnh sửa và một drop-down list. Tại một thời điểm chỉ có một item có thể được lựa chọn từ list. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JComboBox là:

public class JComboBox
  extends JComponent
   implements ItemSelectable, ListDataListener, 
     ActionListener, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Lớp JComboBox bao gồm các trường sau:

 • protected String actionCommand

 • protected ComboBoxModel dataModel

 • protected ComboBoxEditor editor

 • protected boolean isEditable

 • protected JComboBox.KeySelectionManager keySelectionManager

 • protected boolean lightWeightPopupEnabled

 • protected int maximumRowCount

 • protected ListCellRenderer renderer

 • protected Object selectedItemReminder

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

JComboBox(): Tạo một JComboBox với data model mặc định.

JComboBox(Object[] items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong mảng đã cho.

JComboBox(Vector<?> items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong Vector đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

public void addItem(Object anObject): được sử dụng để thêm một item tới list.

public void removeItem(Object anObject): được sử dụng để xóa một item từ list.

public void removeAllItems(): được sử dụng để xóa tất cả item từ list.

public void setEditable(boolean b): được sử dụng để xác định xem có hay không JComboBox là editable.

public void addActionListener(ActionListener a): được sử dụng để thêm ActionListener.

public void addItemListener(ItemListener i): được sử dụng để thêm ItemListener.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JComboBox trong Java Swing

import javax.swing.*; 
public class Combo { 
JFrame f; 
Combo(){ 
  f=new JFrame("Combo ex"); 
   
  String country[]={"India","Aus","U.S.A","England","Newzeland"}; 
   
  JComboBox cb=new JComboBox(country); 
  cb.setBounds(50, 50,90,20); 
  f.add(cb); 
   
  f.setLayout(null); 
  f.setSize(400,500); 
  f.setVisible(true); 
   
} 
public static void main(String[] args) { 
  new Combo(); 
   
} 
} 

Một chương trình khác về lớp JComboBox

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showComboboxDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showComboboxDemo(){                  
   headerLabel.setText("Control in action: JComboBox"); 

   final DefaultComboBoxModel fruitsName = new DefaultComboBoxModel();

   fruitsName.addElement("Apple");
   fruitsName.addElement("Grapes");
   fruitsName.addElement("Mango");
   fruitsName.addElement("Peer");

   final JComboBox fruitCombo = new JComboBox(fruitsName);  
   fruitCombo.setSelectedIndex(0);

   JScrollPane fruitListScrollPane = new JScrollPane(fruitCombo);  

   JButton showButton = new JButton("Show");

   showButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      String data = "";
      if (fruitCombo.getSelectedIndex() != -1) {           
        data = "Fruits Selected: " 
         + fruitCombo.getItemAt
          (fruitCombo.getSelectedIndex());       
      }       
      statusLabel.setText(data);
     }
   }); 
   controlPanel.add(fruitListScrollPane);     
   controlPanel.add(showButton);  
   mainFrame.setVisible(true);       
  }
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp