Lớp JComboBox trong Java Swing
Lớp JComboBox là một thành phần mà kết hợp một button, một trường có thể chỉnh sửa và một drop-down list. Tại một thời điểm chỉ có một item có thể được lựa chọn từ list. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JComboBox là:

public class JComboBox
  extends JComponent
   implements ItemSelectable, ListDataListener, 
     ActionListener, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Lớp JComboBox bao gồm các trường sau:

 • protected String actionCommand

 • protected ComboBoxModel dataModel

 • protected ComboBoxEditor editor

 • protected boolean isEditable

 • protected JComboBox.KeySelectionManager keySelectionManager

 • protected boolean lightWeightPopupEnabled

 • protected int maximumRowCount

 • protected ListCellRenderer renderer

 • protected Object selectedItemReminder

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

JComboBox(): Tạo một JComboBox với data model mặc định.

JComboBox(Object[] items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong mảng đã cho.

JComboBox(Vector<?> items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong Vector đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

public void addItem(Object anObject): được sử dụng để thêm một item tới list.

public void removeItem(Object anObject): được sử dụng để xóa một item từ list.

public void removeAllItems(): được sử dụng để xóa tất cả item từ list.

public void setEditable(boolean b): được sử dụng để xác định xem có hay không JComboBox là editable.

public void addActionListener(ActionListener a): được sử dụng để thêm ActionListener.

public void addItemListener(ItemListener i): được sử dụng để thêm ItemListener.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JComboBox trong Java Swing

import javax.swing.*; 
public class Combo { 
JFrame f; 
Combo(){ 
  f=new JFrame("Combo ex"); 
   
  String country[]={"India","Aus","U.S.A","England","Newzeland"}; 
   
  JComboBox cb=new JComboBox(country); 
  cb.setBounds(50, 50,90,20); 
  f.add(cb); 
   
  f.setLayout(null); 
  f.setSize(400,500); 
  f.setVisible(true); 
   
} 
public static void main(String[] args) { 
  new Combo(); 
   
} 
} 

Một chương trình khác về lớp JComboBox

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showComboboxDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showComboboxDemo(){                  
   headerLabel.setText("Control in action: JComboBox"); 

   final DefaultComboBoxModel fruitsName = new DefaultComboBoxModel();

   fruitsName.addElement("Apple");
   fruitsName.addElement("Grapes");
   fruitsName.addElement("Mango");
   fruitsName.addElement("Peer");

   final JComboBox fruitCombo = new JComboBox(fruitsName);  
   fruitCombo.setSelectedIndex(0);

   JScrollPane fruitListScrollPane = new JScrollPane(fruitCombo);  

   JButton showButton = new JButton("Show");

   showButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      String data = "";
      if (fruitCombo.getSelectedIndex() != -1) {           
        data = "Fruits Selected: " 
         + fruitCombo.getItemAt
          (fruitCombo.getSelectedIndex());       
      }       
      statusLabel.setText(data);
     }
   }); 
   controlPanel.add(fruitListScrollPane);     
   controlPanel.add(showButton);  
   mainFrame.setVisible(true);       
  }
}

swing_control_trong_java_swing.jsp