Lớp JProgressBar trong Java SwingLớp JProgressBar là một thành phần hiển thị tiến trình của tác vụ. Cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JProgressBar là:

public class JProgressBar
  extends JComponent
   implements SwingConstants, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JProgressBar

JProgressBar(): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình ngang nhưng không có chuỗi text nào.

JProgressBar(int min, int max): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình ngang với các giá trị minimum và maximum đã cho.

JProgressBar(int orient): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình với orientation đã cho, có thể là Vertical hoặc Horizontal bởi sử dụng hằng SwingConstants.VERTICAL và SwingConstants.HORIZONTAL.

JProgressBar(int orient, int min, int max): được sử dụng để tạo một thanh tiến trình với orientation , giá trị minimum và maximum đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JProgressbar

1. public void setStringPainted(boolean b): được sử dụng để xác định xem chuỗi có nên được hiển thị.

2. public void setString(String s): được sử dụng để thiết lập giá trị tới chuỗi tiến trình.

3. public void setOrientation(int orientation): được sử dụng để thiết lập orientation, có thể là vertical hoặc horizontal bởi sử dụng hằng SwingConstants.VERTICAL và SwingConstants.HORIZONTAL …

4. public void setValue(int value): được sử dụng để thiết lập giá trị hiện tại trên thanh tiến trình.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JProgressBar

import javax.swing.*; 
public class MyProgress extends JFrame{ 
JProgressBar jb; 
int i=0,num=0; 
 
MyProgress(){ 
jb=new JProgressBar(0,2000); 
jb.setBounds(40,40,200,30); 
   
jb.setValue(0); 
jb.setStringPainted(true); 
   
add(jb); 
setSize(400,400); 
setLayout(null); 
} 
 
public void iterate(){ 
while(i<=2000){ 
 jb.setValue(i); 
 i=i+20; 
 try{Thread.sleep(150);}catch(Exception e){} 
} 
} 
public static void main(String[] args) { 
  MyProgress m=new MyProgress(); 
  m.setVisible(true); 
  m.iterate(); 
} 
} 

Chương trình ví dụ khác về lớp JProgressBar

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showProgressBarDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private JProgressBar progressBar;
  private Task task;
  private JButton startButton;
  private JTextArea outputTextArea;
  
  private void showProgressBarDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JProgressBar"); 

   progressBar = new JProgressBar(0, 100);
   progressBar.setValue(0);
   progressBar.setStringPainted(true);
   startButton = new JButton("Start");

   outputTextArea = new JTextArea("",5,20);

   JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(outputTextArea);  
     startButton.addActionListener(new ActionListener() {
     @Override
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      task = new Task();        
      task.start();
     }});

   controlPanel.add(startButton);
   controlPanel.add(progressBar);
   controlPanel.add(scrollPane);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private class Task extends Thread {  
   public Task(){
   }

   public void run(){
     for(int i =0; i<= 100; i+=10){
      final int progress = i;
      SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
         progressBar.setValue(progress);
         outputTextArea.setText(outputTextArea.getText() 
         + String.format("Completed %d%% of task.\n", progress));
        }
      });
      try {
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException e) {}
     }
   }
  }  
}

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp