Lớp JSpinner trong Java SwingLớp JSpinner là một thành phần cho phép người dùng lựa chọn một số hoặc một giá trị đối tượng từ một dãy đã qua sắp xếp bởi sử dụng một trường đầu vào. Cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JSpinner là:

public class JSpinner
  extends JComponent
   implements Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Các constructor của lớp JSpinner trong Java Swing

JSpinner(): Xây dựng một spinner với một Integer SpinnerNumberModel với giá trị khởi tạo 0 và không có giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất.

JSpinner(SpinnerModel model): Xây dựng một spinner đầy đủ với một cặp nút next/previous và một editor cho SpinnerModel.

Các phương thức của lớp JSpinner trong Java Swing

STT Phương thức & Miêu tả
1 void removeChangeListener(ChangeListener listener)

Xóa một ChangeListener từ spinner này

2 void setEditor(JComponent editor)

Thay đổi JComponent mà hiển thị giá trị hiện tại của SpinnerModel

3 void setModel(SpinnerModel model)

Thay đổi model mà biểu diễn giá trị của spinner này

4 void setUI(SpinnerUI ui)

Thiết lập đối tượng L&F mà truyền spinner này

5 void setValue(Object value)

Thay đổi giá trị hiện tại của model, đặt trưng của giá trị này là được hiển thị bởi Editor

6 void updateUI()

Phục hồi thuộc tính UI về giá trị L&F hiện tại

7 void addChangeListener(ChangeListener listener)

Thêm một listener tới list mà được thông báo mỗi khi xuất hiện một thay đổi tới model

8 void commitEdit()

Ký thác giá trị đã sửa đổi hiện tại tới SpinnerModel

9 protected JComponent createEditor(SpinnerModel model)

Phương thức này được gọi bởi các constructor để tạo JComponent mà hiển thị giá trị hiện tại của dãy

10 protected void fireStateChanged()

Gửi một ChangeEvent, có source là JSpinner này, tới mỗi ChangeListener

11 AccessibleContext getAccessibleContext()

Lấy AccessibleContext cho JSpinner

12 ChangeListener[] getChangeListeners()

Trả về một mảng tất cả ChangeListeners được thêm tới JSpinner này với phương thức addChangeListener()

13 JComponent getEditor()

Trả về thành phần mà hiển thị và thay đổi giá trị của model

Chương trình ví dụ lớp JSpinner trong Java Swing

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showSpinnerDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showSpinnerDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JSpinner"); 
   SpinnerModel spinnerModel =
     new SpinnerNumberModel(10, //initial value
      0, //min
      100, //max
      1);//step
   JSpinner spinner = new JSpinner(spinnerModel);
   spinner.addChangeListener(new ChangeListener() {
     public void stateChanged(ChangeEvent e) {
      statusLabel.setText("Value : " 
      + ((JSpinner)e.getSource()).getValue());
     }
   });
   controlPanel.add(spinner);
   mainFrame.setVisible(true); 
  } 
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp