Lớp JTable trong Java Swing
Lớp JTable được sử dụng để hiển thị dữ liệu trên các ô của bảng hai chiều. Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JTable là:

1. JTable(): Tạo một bảng với các ô trống.

2. JTable(Object[][] rows, Object[] columns): Tạo một bảng với dữ liệu đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp JTable trong Java Swing

import javax.swing.*; 
public class MyTable { 
  JFrame f; 
MyTable(){ 
  f=new JFrame(); 
   
  String data[][]={ {"101","Amit","670000"}, 
       {"102","Jai","780000"}, 
             {"101","Sachin","700000"}}; 
  String column[]={"ID","NAME","SALARY"}; 
   
  JTable jt=new JTable(data,column); 
  jt.setBounds(30,40,200,300); 
   
  JScrollPane sp=new JScrollPane(jt); 
  f.add(sp); 
   
  f.setSize(300,400); 
// f.setLayout(null); 
  f.setVisible(true); 
} 
public static void main(String[] args) { 
  new MyTable(); 
} 
} 

swing_control_trong_java_swing.jsp