Tạo Edit Menu sử dụng Java SwingTrong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu code để tạo Edit Menu cho Notepad:

import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class Notepad implements ActionListener{ 
JFrame f; 
JMenuBar mb; 
JMenu file,edit,help; 
JMenuItem cut,copy,paste,selectAll; 
JTextArea ta; 
   
Notepad(){ 
f=new JFrame(); 
 
cut=new JMenuItem("cut"); 
copy=new JMenuItem("copy"); 
paste=new JMenuItem("paste"); 
selectAll=new JMenuItem("selectAll"); 
 
cut.addActionListener(this); 
copy.addActionListener(this); 
paste.addActionListener(this); 
selectAll.addActionListener(this); 
 
mb=new JMenuBar(); 
mb.setBounds(5,5,400,40); 
 
file=new JMenu("File"); 
edit=new JMenu("Edit"); 
help=new JMenu("Help"); 
 
edit.add(cut);edit.add(copy);edit.add(paste);edit.add(selectAll); 
 
 
mb.add(file);mb.add(edit);mb.add(help); 
 
ta=new JTextArea(); 
ta.setBounds(5,30,460,460); 
 
f.add(mb);f.add(ta); 
 
f.setLayout(null); 
f.setSize(500,500); 
f.setVisible(true); 
} 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
if(e.getSource()==cut) 
ta.cut(); 
if(e.getSource()==paste) 
ta.paste(); 
if(e.getSource()==copy) 
ta.copy(); 
if(e.getSource()==selectAll) 
ta.selectAll(); 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
  new Notepad(); 
} 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.