Tạo Open Dialog Box sử dụng Java SwingTrong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu code để tạo Open Dialog Box bởi sử dụng Java Swing:

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.io.*; 
 
public class OpenMenu extends JFrame implements ActionListener{ 
JMenuBar mb; 
JMenu file; 
JMenuItem open; 
JTextArea ta; 
OpenMenu(){ 
open=new JMenuItem("Open File"); 
open.addActionListener(this); 
     
file=new JMenu("File"); 
file.add(open); 
     
mb=new JMenuBar(); 
mb.setBounds(0,0,800,20); 
mb.add(file); 
     
ta=new JTextArea(800,800); 
ta.setBounds(0,20,800,800); 
     
add(mb); 
add(ta); 
     
} 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
if(e.getSource()==open){ 
openFile(); 
} 
} 
   
void openFile(){ 
JFileChooser fc=new JFileChooser(); 
int i=fc.showOpenDialog(this); 
     
if(i==JFileChooser.APPROVE_OPTION){ 
File f=fc.getSelectedFile(); 
String filepath=f.getPath(); 
       
displayContent(filepath); 
       
} 
     
} 
 
void displayContent(String fpath){ 
try{ 
BufferedReader br=new BufferedReader(new FileReader(fpath)); 
String s1="",s2=""; 
       
while((s1=br.readLine())!=null){ 
s2+=s1+"\n"; 
} 
ta.setText(s2); 
br.close(); 
}catch (Exception e) {e.printStackTrace(); } 
} 
 
public static void main(String[] args) { 
  OpenMenu om=new OpenMenu(); 
  om.setSize(800,800); 
  om.setLayout(null); 
  om.setVisible(true); 
  om.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 
} 
} 

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp

Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.