jQuery.getScript() trong jQueryMiêu tả

Phương thức jQuery.getScript(url,[callback]) trong jQuery tải và thực thi một JavaScript file bởi sử dụng một HTTP GET request.

Nó trả về đối tượng XMLHttpRequest.

Cú pháp

Sau đây là cú pháp cho jQuery.getScript(url,[callback]) trong jQuery:

$.getScript( url, [callback] )

Tham số

Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.getScript(url,[callback]) trong jQuery:

 • url − Một chuỗi chứa URL để request được gởi tới

 • callback: − tham số tùy ý này biểu diễn một hàm để được thực thi bất cứ khi nào dữ liệu được tải thành công.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có nội dung JavaScript sau trong result.js file:

function CheckJS(){
  alert("This is JavaScript");
}

Sau đây là ví dụ đơn giản minh họa cách sử dụng của phương thức jQuery.getScript(url,[callback]) trong jQuery:

<html>
  <head>
   <title>The jQuery Example</title>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
		
   <script type="text/javascript" language="javascript">
     $(document).ready(function() {
      $("#driver").click(function(event){
        $.getScript('../result.js', function(jd) {
         // Call custom function defined in script
         CheckJS();
        });
      });
     });
   </script>
		
  </head>
	
  <body>
	
   <p>Click on the button to load result.js file −</p>
		
   <div id="stage" style="background-color:cc0;">
     STAGE
   </div>
		
   <input type="button" id="driver" value="Load Data" />
		
  </body>
	
</html>

Nó sẽ cho kết quả:

Loạt bài hướng dẫn học lập trình jQuery cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học jQuery khác tại VietJack:


jquery_ajax.jsp