Chuyển đổi từ số thập phân thành số nhị phân trong CBài tập

Viết một chương trình C để nhập một số thập phân và sau đó chuyển đổi số đó thành dạng nhị phân.

Chương trình C để chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân

Mình sử dụng thuật toán sau:

 • Bước 1: Chia số đó cho 2 với toán tử % và lưu phần dư vào trong mảng

 • Bước 2: Chia số cho 2 với toán tử /

 • Bước 3: Lặp lại bước 2 tới khi số là lớn hơn 0

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

main() 
{ 
int a[10],n,i; 
 
printf("Nhap mot so bat ky: "); 
scanf("%d",&n); 
for(i=0;n>0;i++) 
{ 
a[i]=n%2; 
n=n/2; 
} 
printf("\nDang nhi phan cua so vua nhap la = "); 
for(i=i-1;i>=0;i--) 
{ 
printf("%d",a[i]); 
} 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Chuyển đổi từ số thập phân thành số nhị phân trong C