Đệ quy | Đệ quy trong CĐệ quy là quá trình lặp đi lặp lại một thành phần theo cùng một cách. Dưới đây là một ví dụ minh họa tổng quát:

void tenhamdequi()
{
  tenhamdequi(); /* goi chinh no */
}

int main()
{
  tenhamdequi();
}

Ngôn ngữ lập trình C hỗ trợ đệ quy, ví dụ, một hàm có thể gọi đến chính nó. Nhưng khi bạn sử dụng hàm đệ quy, lập trình viên cần phải cẩn thận định nghĩa điều kiện thoát khỏi hàm, phòng khi gặp phải vòng lặp vô hạn.

Hàm lặp đệ quy rất hữu dụng để giải quyết các vấn đề trong toán học như tính toán giai thừa, tạo dãy Fibonacci, …

Tính toán giai thừa trong C

Dưới đây là một ví dụ, có thể tính toán giai thừa của một số cho trước sử dụng hàm đệ quy:

#include <stdio.h>

int tinhgiaithua(unsigned int i)
{
  if(i <= 1)
  {
   return 1;
  }
  return i * tinhgiaithua(i - 1);
}
int main()
{
  int i = 10;
  printf("Gia tri giai thua cua %d la %d\n", i, tinhgiaithua(i));
  
  printf("\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot! \n");
  return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Tính giai thừa trong C

Dãy Fibonacci trong C

Dưới đây là một ví dụ khác, tạo ra dãy Fabonacci cho một số cho trước sử dụng hàm đệ quy:

#include <stdio.h>

int day_fibonaci(int i)
{
  if(i == 0)
  {
   return 0;
  }
  if(i == 1)
  {
   return 1;
  }
  return day_fibonaci(i-1) + day_fibonaci(i-2);
}

int main()
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++)
  {
    printf("%d\t%n", day_fibonaci(i));
  }
  printf("\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot! \n");
  return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Dãy Fibonacci trong C

Loạt bài hướng dẫn học lập trình C cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học lập trình C phổ biến khác tại VietJack: