In tam giác Fibonacci trong CBài tập

Viết một chương trình C để in tam giác Fibonacci với phạm vi đã cho.

Chương trình C để in tam giác Fibonacci

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

int main(void) 
{ 
  int a=0,b=1,i,c,n,j; 
   
  printf("Nhap pham vi: "); 
  scanf("%d",&n); 
  for(i=1;i<=n;i++) 
  { 
    a=0; 
    b=1; 
    printf("%d\t",b); 
    for(j=1;j<i;j++) 
    { 
      c=a+b; 
      printf("%d\t",c); 
      a=b; 
      b=c; 
 
    } 
    printf("\n"); 
  } 
  printf("\n\n===========================\n");
  printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!"); 
  getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

In tam giác Fibonacci trong C