In tam giác số trong CBài tập

Viết một chương trình C để in tam giác số.

Chương trình C để in tam giác số

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

main() 
{ 
int i,j,k,l,n; 
 
printf("Nhap pham vi: "); 
scanf("%d",&n); 
for(i=1;i<=n;i++) 
{ 
for(j=1;j<=n-i;j++) 
{ 
printf(" "); 
} 
for(k=1;k<=i;k++) 
{ 
printf("%d",k); 
} 
for(l=i-1;l>=1;l--) 
{ 
printf("%d",l); 
} 
printf("\n"); 
} 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!"); 
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

In tam giác số trong C