Nhân ma trận trong CBài tập

Viết một chương trình C để nhập hai ma trận và tính tích của hai ma trận đó.

Chương trình C để nhập và tính tích hai ma trận

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 

main() 
{ 
int a[10][10],b[10][10],matrantich[10][10],hang,cot,i,j,k; 
 
printf("Nhap so hang = "); 
scanf("%d",&hang); 
printf("\nNhap so cot = "); 
scanf("%d",&cot); 
printf("\nNhap cac phan tu cua ma tran thu nhat\n"); 
for(i=0;i<hang;i++) 
{ 
for(j=0;j<cot;j++) 
{ 
scanf("%d",&a[i][j]); 
} 
} 
printf("\nNhap cac phan tu cua ma tran thu hai\n"); 
for(i=0;i<hang;i++) 
{ 
for(j=0;j<cot;j++) 
{ 
scanf("%d",&b[i][j]); 
} 
} 
 
printf("\nTich cua hai ma tran la:\n"); 
for(i=0;i<hang;i++) 
{ 
for(j=0;j<cot;j++) 
{ 
matrantich[i][j]=0; 
for(k=0;k<cot;k++) 
{ 
matrantich[i][j]+=a[i][k]*b[k][j]; 
} 
} 
} 
// hien thi ket qua 
for(i=0;i<hang;i++) 
{ 
for(j=0;j<cot;j++) 
{ 
printf("%d\t",matrantich[i][j]); 
} 
printf("\n"); 
} 

printf("\n\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot!");
getch(); 
} 

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Nhân ma trận trong C